Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Vzdelávanie

V zmysle organizačného poriadku MsÚ úsek školstva:

- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly štátnej školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania,

- zabezpečuje odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,

- vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre nadané a talentované deti a deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami, spolupracuje s príslušnými odbornými organizáciami v rámci prípravy plánu práce školy a koncepcií v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny pre príslušný školský rok, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti školského úradu, vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,

- vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach základných škôl, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom,

- pripravuje komplexné podklady k zmene siete škôl a školských zariadení,

- zabezpečuje spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnym krajom, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Vráble,

- zabezpečuje informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti,

- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,

- zabezpečuje nápravné opatrenia a ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v platnom znení,

- plní úlohy v oblasti priestupkov v súvislosti so zanedbaním povinnej školskej dochádzky,

- koordinuje riaditeľky materských škôl, vypracúva analýzy a iné podklady z problematiky prevádzkovania MŠ,

- zabezpečuje spoluprácu s riaditeľmi základných škôl a školských zariadení (ZUŠ, MŠ, SCŠPPP),

- zabezpečuje komplexné podklady súvisiace s poskytovaním dotácie na stravu a školské potreby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením,

- vykonáva analytické podklady v oblasti školstva pre MsZ a vedenie mesta,

- spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, športových a vedomostných podujatiach na úrovni mesta so školami a školskými zariadeniami,

- spracúva výsledky výchovno-vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach, pripravuje komplexné podklady k zriadeniu a zrušeniu základných škôl,

- prerokúva s radami škôl a školskými zariadeniami koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia, rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činnosť školy alebo školského zariadenia, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia, požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo školskom zariadení,

- spracúva analýzy vybraných ukazovateľov pre potreby MsZ, odborných komisií, krajského školského úradu, Ministerstva školstva SR, podklady pre zostavovanie rozpočtu školských a predškolských zariadení a vyhodnotenie jeho plnenia, hlásenia a výkazy v oblasti financovania, podklady pre vystavenie záverečného účtu mesta,

- spracúva a predkladá výkazy za oblasť školstva,

- podieľa sa na kontrolách hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,

- vedie evidenciu členov orgánov školskej samosprávy a ich aktualizáciu,

- vypracúva podklady na hodnotenie školského stravovania v územnej pôsobnosti školského úradu, spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečuje dohľad nad výživou detí a mládeže, dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble,

- spolupracuje s právnickými, fyzickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru detí a mládeže a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení

 

Platné VZN mesta Vráble v oblasti školstva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 4/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 11/2016, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vráble

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Vráble č. 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Vráble

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 08/2008 o zriadení školských obvodov

 

VZN mesta Vráble č. 8/2008 o zriadení školských obvodov

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Vráble


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka