Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 2/2008 Požiarny poriadok mesta Vráble

Schválené: 22.10.2008

Vyhlásené: 23.10.2008

Účinnosť: 6.11.2008

Zrušilo: 2/1998, ktoré bolo len administratívnym prepisom VZN 3/1993 v zjednotenom číslovaní - VZN 2/2008 teda zrušením VZN 2/1998 zrušilo aj VZN 3/1993.

 


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 2/2008

POŽIARNY PORIADOK MESTA

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. v náväznosti na § 26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „POŽIARNY PORIADOK MESTA“. 


Článok 1

Úvodné ustanovenie

 1. Požiare, havária a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb požiarom, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).
 2. Účelom „POŽIARNEHO PORIADKU MESTA“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
 3. Orgány mesta, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona 562/2005 Z. z. a predpisov vydaných na jeho základe (zoznam predpisov v prílohe č. 1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „POŽIARNY PORIADOK MESTA“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
 4. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov.
 5. Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov dobrovoľného hasičského zboru. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

 

Článok 2
Povinnosti mesta

Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:

 1. Podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila.
 2. Zriadiť dobrovoľný hasičský zbor na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.
 3. Zabezpečovať odbornú prípravu členov dobrovoľného hasičského zboru.
 4. Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta.
 5. Zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave.
 6. Zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo mimoriadnu udalosť.
 7. Označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu, likvidáciu požiaru).
 8. Plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku.
 9. Vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
 10. Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
  ─ vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
  ─ rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
  ─ rozhoduje o vylúčení veci z používania,
  ─ určuje veliteľa zásahu.
 11. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinnosti ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
  ─ v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
  ─ v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 

Článok 3
Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním
ochrany pred požiarmi
v meste a v jeho častiach 
   

Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní nasledovné úlohy:
  ─ schvaľuje preventivára požiarnej ochrany mesta a veliteľa „dobrovoľného hasičského zboru“,
  ─ schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky mesta a vedúcich kontrolných skupín,
  ─ zriaďuje „dobrovoľný hasičský zbor“ a určuje mu náplň práce,
  ─ spravuje „dobrovoľný hasičský zbor“. Počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje mesto po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v meste,
  ─ vymenúva a odvoláva veliteľa „dobrovoľného hasičského zboru“ po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
  ─ zriaďuje protipožiarnu hliadku mesta,
  ─ schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v meste,
  ─ prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
 2. Zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
  ─ obstarávanie hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  ─ vykonávanie údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  ─ uhrádzanie výdavkov spojených s účasťou „dobrovoľného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
  ─ uhrádzanie výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice.
 3. schvaľuje „POŽIARNY PORIADOK MESTA“ a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Primátor mesta

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi plní primátor mesta najmä tieto úlohy:
─ schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
─ schvaľuje plán odbornej prípravy členov „dobrovoľného hasičského zboru“,
─ rozhoduje o účasti „dobrovoľného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti,
─ rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia,
─ schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
─ požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky „dobrovoľného hasičského zboru“,
─ rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
─ poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
─ rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),
─ rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie mesta „Požiarny poriadok mesta“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom mesta poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
─ rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
─ rozhoduje o podaní návrhu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
─ prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru návrh na vymenovanie veliteľa „dobrovoľného hasičského zboru“,
─ spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh mesta v oblasti ochrany pred požiarmi,
─ konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

 

Mestský úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy:
─ vyhotovuje „Požiarny poriadok mesta“,
─ vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
─ vyhotovuje plány odbornej prípravy členov „dobrovoľného hasičského zboru“,
─ vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín mesta,
─ vyhotovuje menovací dekrét pre preventivára požiarnej ochrany mesta, vedúceho protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníka a členov „dobrovoľného hasičského zboru“,
─ pri prejednávaní správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov mesta,
─ oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
─ zabezpečuje účasť veliteľa a strojníka „dobrovoľného hasičského zboru“, ako aj preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overenie odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
─ zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
─ vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
─ vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
─ vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
─ zriaďuje ohlasovne požiarov v meste,
─ plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
─ oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorí vznikol na území mesta,
─ podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste,
─ zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred požiarmi,
─ poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
─ vedie evidenciu majetku mesta, ktorý je v užívaní „dobrovoľného hasičského zboru“ a vykonáva jeho inventarizáciu,
─ požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov mesta,
─ administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky,
─ zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
─ požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),
─ zabezpečuje účasť zamestnancov mesta na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.


Dobrovoľný hasičský zbor

 1. Dobrovoľný hasičský zbor na území mesta plní úlohy súvisiace s vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
 2. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi „dobrovoľný hasičský zbor“ plní tieto úlohy:
  ─ podieľa sa na záchrane osôb ohrozených požiarom,
  ─ podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
  ─ vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
  ─ zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v meste,
  ─ vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

 

Kontrolné skupiny mesta

 1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny mesta preverujú v určených objektoch dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:
  ─ dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
  ─ vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
  ─ stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod,
  ─ skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných),
  ─ umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
  ─ vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia – požiarne uzávery, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.).
 2. Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
 3. Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborné spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

Protipožiarna asistenčná hliadka mesta

Protipožiarna asistenčná hliadka mesta sa zriaďuje:

 1. Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
 2. Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
  ─ podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,
  ─ usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
  ─ na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
  ─ väčší počet osôb je viac ako: (500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch, 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu, 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu a 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu),
 3. Protipožiarna asistenčná hliadka:
  ─ dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
  ─ vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
 4. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
  ─ oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
  ─ oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
  ─ kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
  ─ vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
  ─ preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
  ─ upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
 5. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi mesto z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov mesto určí jej vedúceho.
 6. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
 7. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

 

Preventivár požiarnej ochrany mesta

Mesto zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta plnenie týchto povinnosti:
─ organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v meste,
─ školenie kontrolných skupín mesta,
─ vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta,
─ vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.

 

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

 1. Organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov.
 2. Požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu mesta na príslušný rok.
 3. Podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku ochrany pred požiarmi.
 4. Zúčastňuje sa na rokovaní mestského zastupiteľstva, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti „dobrovoľného hasičského zboru“ a jeho materiálno-technickom vybavení.
 5. Spracúva plány odbornej prípravy „dobrovoľného hasičského zboru“ na výcvikový rok.
 6. Zabezpečuje odbornú prípravu členov „dobrovoľného hasičského zboru“.
 7. Vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti „dobrovoľného hasičského zboru“.
 8. Zabezpečuje účasť „dobrovoľného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti.
 9. Zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti.
 10. Zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť „dobrovoľného hasičského zboru“.


Článok 4
Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi

Fyzická osoba je povinná:

 1. Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
 2. Dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
 3. obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené.
 4. Umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky.
 5. Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 6. Strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
 7. Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní.
 8. Zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou.
 9. Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína.
 10. Umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
 11. Zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

Fyzická osoba nesmie:

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov.
 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

Článok 5
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecifický dotýkajú.

 

Článok 6
Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. Vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 2. Ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie.
 3. Poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo mesta.
 4. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.
 5. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
 6. Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
 7. Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

 

Článok 7
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb :

 1. Podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.
 2. V prípadoch určených primátorom mesta, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany.
 3. Ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku mesto, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak.

 

Článok 8
Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Mesto zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 

Článok 9
Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

V prípade ohlásenia požiaru v ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

 

Článok 10
Početný stav a vybavenie dobrovoľného hasičského zboru

Početný stav dobrovoľného hasičského zboru :
Pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru a jeho materiálno-technickom vybavení mesto prihliadala najmä na veľkosť mesta, zastavanosť územia, prírodné podmienky v meste, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie mesta povodňami.

 

Článok 11
Vybavenie dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor vlastní túto techniku:
─ požiarne vozidlo AVIA-31
─ požiarna striekačka PS-12
─ požiarny rebrík, hadice, motorovú pílu, záchytné lano, kalové čerpadlo, sekery, trhacie háky

 

Článok 12
Prehľad zdrojov požiarnej vody

 1. Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
 2. Mesto má k dispozícii tieto vodné zdroje zdroje:
  ─ rieka Žitava
  ─ Telinský potok
  ─ Hosťovecký potok
  ─ Kováčovský potok
  ─ potok Širočina
  ─ vodná nádrž
  ─ hydrantová sieť


Článok 13
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

Úlohy ohlasovne požiarov:

 1. Ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode mesta a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu.
 2. Prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

  Zoznam ohlasovne požiarov:
  Poradové číslo
  Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby
  Adresa umiestnenia
  Telefónne číslo
  1. OR HaZZ Nitra, hasičská stanica Vráble Kollárová . č. 1201/44 037/7832223037/7832992,
  2. Mestský úrad (počas prac. doby) Hlavná 1221/36 Vráble 037/7832015
   
 3. Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.
 4. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
  ─ adresu požiaru,
  ─ objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
  ─ rozsah požiaru,
  ─ ohrozenie osôb,
  ─ prístupové cesty,
  ─ meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu,

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
Požiarny poplach v meste je možné vyhlásiť mestským rozhlasom, alebo prostredníctvom elektronickej sirény systému VYR-VAR, ktorá je majetkom vlastníka SE-EMO Mochovce. Sirénu je okrem centrálneho ovládania stálou službou riadiaceho centra AE Mochovce možné spúšťať v meste prostredníctvom riadiacej skrini umiestnenej v objekte obytného domu na Sídlisku Lúky 1229/84.

Miesto, adresa a číslo telefónu :
- jednotka hasičského a záchranného zboru: 112,150
- polícia: 112, 158
- Mestská polícia:  037/7833231, 159, 0905 647 915
- zdravotníci:  Nitra  037/654 52 88, 651 42 59, 6545111, 6514259
- plynárne:  - Nitra disp. 037/691 23 92
                 - plynoslužobňa 037/6423655
                 - Vráble 783 2719
- vodárne (Zsl. vodárenská spoločnosť a. s. stredisko Vráble) 037/783 2319
- obvodný úrad 651 38 75, 651 39 49
- obvodný úrad životného prostredia 792 01 12
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ  037/6549328


Článok 14 
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

 1. Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
 2. Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je, hasičská stanica na ulici Kollárová . č. 1201/44

 

Článok 15
Náhrada škody

 1. Právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza  škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky. Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
 2. Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
 3. Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonalo mesto, uplatňuje sa právo na náhradu škody u mesta, ktoré aj náhradu škody poskytuje.

 

Článok 16
Spoločné a záverečné ustanovenie

 1. Tento „Požiarny poriadok mesta“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
 2. Orgány mesta, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia mesta.
 3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, mesto vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 5. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 02/1998.
 6. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch dňa 22. 10. 2008  uznesením č. 73/2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Vypracoval : Jozef Roško, preventivár požiarnej ochrany


Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble

Vyvesené dňa : 23. 10. 2008

Nadobúda účinnosť : 6. 11. 2008

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka