Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vráble č. 06/2005 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Vráble na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 12.12.2005

Účinnosť: 27.12.2005

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vráble č. 06/2005

O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Vráble na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo mesta Vráble, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Vráble na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1

Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods. písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV
Čl. 2

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1) Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova mesto Vráble môže poskytnúť 1) príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

2) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Vráble,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

3) Do výšky príjmu žiadatelia resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezaratávajú:

a) kompenzačné príspevky,
b) príspevok za bezvládnosť,
c) štipendiá,
d) príspevok na bývanie,
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,
f) príspevok pre tehotnú ženu,
g) aktivačný príspevok,
h) ochranný príspevok,
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

4) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie ½ roka na základe žiadosti 2) oprávneného žiadateľa a na návrh sociálno-bytovej komisie MZ vo Vrábľoch primátor mesta Vráble.

5) Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom MsÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

6) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístku autobusom pre aktuálny počet osôb (max. 2) z Vrábeľ do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. 

7) Ďalšiu časť príspevku na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu 3).

8) Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.

9) Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.  

 Čl. 3

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov 4), vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 5).

3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Vráble,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Vráble a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov

4. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu 6) predloženého oprávneným žiadateľom po posúdení účelnosti Sociálno-bytovou komisiou MZ Vráble a na jej návrh rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Vráble uznesením.

5. Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.

6. Oprávnený žiadateľ požiada mesto Vráble prostredníctvom MsÚ o poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu.

7. Mesto Vráble poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom 7) v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 332,- €. Ďalšiu finančnú čiastku do výšky 332,- € mesto žiadateľovi poskytne až po predložení na MsÚ dokladov o použití ¾ už poskytnutej finančnej čiastky. Mesto takto postupuje až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej MZ mesta Vráble.

8. Vyššiu finančnú čiastku, so súhlasom primátora mesta, možno zálohovo poskytnúť iba vtedy, ak žiadateľ predloží doklad, že má v predajni odložený tovar, cena ktorého finančnú čiastku 332,- € presahuje a na predložený tovar bola v schválenom projekte takáto čiastka vyčlenená.

9. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov 8).

10. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

11. Ak oprávnený žiadateľ do ½ roka nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže na návrh Sociálno-bytovej komisie MZ vo Vrábľoch Mestské zastupiteľstvo mesta Vráble rozhodnúť uznesením o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Čl. 4

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v č. 3 ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor.

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove 9).

3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.

4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh Sociálno-bytovej komisie MZ vo Vrábľoch Mestské zastupiteľstvo mesta Vráble uznesením.

Čl. 5

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

1. V zmysle § 88 ods. 3 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne uznesením MZ mesta Vráble individuálne, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, najneskôr do 15. apríla. 

3. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do termínu určeného VZN č. 4/2001 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám. podať žiadosť prostredníctvom MsÚ o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.

4. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,
e) požadovaná výška finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.

5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 6

Spoločné ustanovenia

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

2. Mesto Vráble si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vráble bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch, dňa 12.12.2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Tibor T ó t h, primátor mesta  V r á b l e1) pozri § 64 ods. 2 zákona č. 305/2005
2) vzor žiadosti v prílohe č. 1
3) vzor zúčtovania v prílohe č. 2
4) pozri prílohu č. 3
5) pozri § 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005
6) pozri prílohu č. 4
7) vzor zmluvy v prílohe č. 5
8) pozri prílohu č. 6
9) pozri § 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005

Prílohy:
Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu
Príloha č. 2 – Vzor tlačiva na zúčtovanie príspevku na dopravu
Príloha č. 3 – Finančné prostriedky mesta Vráble poskytnuté na zlepšenie kvality bývania a vybavenia domácnosti
Príloha č. 4 – Vzor tlačiva na vypracovanie projektu na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Príloha č. 5 – Vzor zmluvy o poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Príloha č. 6 – Vzor zúčtovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov


Prílohy nájdete na stránkach "Ako vybaviť"

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka