Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

stav od 21. 5. 2008

Organizačná štruktúra Mestského úradu vo Vrábľoch

 

I.
Úvod

 

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora.

II.
Organizačné členenie


Na čele mestského úradu je prednosta, ktorý vedie a organizuje prácu MsÚ. Mestský úrad sa delí na:
1/ oddelenie organizačno-právne
2/ oddelenie životného prostredia a výstavby
3/ oddelenie podnikateľských činností a správy majetku mesta
4/ oddelenie finančné
5/ oddelenie sociálne
6/ oddelenie kultúry a športu
7/ školský úrad
8/ školské oddelenie
9/ Správa zdravotníckych zariadení
Vedúci oddelení MsÚ sú priamo podriadení prednostovi MsÚ.

III.
Oddelenia Mestského úradu vo Vrábľoch

 


Na čele oddelenia MsÚ je vedúci, ktorého na dobu neurčitú menuje primátor.


/1/ Oddelenie organizačno-právne vykonáva hlavne:
a/ zabezpečenie činnosti sekretariátu primátora mesta a prednostu MsÚ
b/ organizačné zabezpečenie činnosti orgánov mesta a ich výkonných zložiek /mestské zastupiteľstvo, komisie MsZ, primátor mesta a zabezpečenie celej agendy týchto orgánov mesta/
c/ materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ / nákup zariadenia a materiálu/, starostlivosť o inventár, podateľňa, ústredňa, informačná služba, správca budovy/
d/ právne záležitosti mesta - dohľad nad zákonnosťou činnosti oddelení MsÚ, právny servis pre oddelenia , majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta, evidencia nehnuteľností a obyvateľov mesta, všetky práce s prípravou, konaním a zabezpečením volieb a referenda
e/ personálne záležitosti pracovníkov MsÚ, pracovnoprávne záležitosti, dochádzka, dovolenky, vstup a výstup, príprava podkladov pre výpočet miezd, vypracovanie a evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rozdelenie pošty, realizovanie písomností hlavného kontrolóra
f/ vedenie agendy brancov a pomocnej vojenskej evidencie, práca s materiálmi tajného charakteru v rámci obrany, bezpečnosti a ochrany, zabezpečovanie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva,
- vypracovávanie posudkov, charakteristík a správ o povesti, ako i rôznych šetrení na občanov na základe dožiadania orgánov štátu /súdy, prokuratúra, orgány PZ, OVS a pod./,
- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o Hasičskom a záchrannom zbore,
- vykonávanie agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
g/ matrika - vykonávanie matričnej agendy a osvedčovanie listín a podpisov
h/ príprava článkov do Vrábeľských noviniek a spracovanie koncepcie periodika.
ch/ správa a údržba počítačovej siete a programového vybavenia
i/ upratovacie práce v budove Mestského úradu vo Vrábľoch
j/ asistent prednostu Mestského úradu vo Vrábľoch

 

Oddelenie organizačno-právne je zodpovedné za realizáciu niektorých kapitol výdajovej časti rozpočtu mesta súvisiacich so zabezpečením činnosti mestského úradu a koordináciu zabezpečenia všetkých podkladových materiálov pre mestské zastupiteľstvo a komisie MsZ.


/2/ Oddelenie životného prostredia a výstavby vykonáva hlavne:
a/ agendu územno-plánovacej dokumentácie - obstarávanie, prerokúvanie a uplatňovanie dokumentácie sídelných útvarov a zón.
b/ agendu investičných akcií mesta - komplexné zabezpečenie realizácie
c/ rozhodovanie v oblasti vymedzenej stavebným zákonom a ďalšími právnymi predpismi /ohlásenie drobnej stavby, stavebné úpravy, správne konanie v oblasti rozkopávkových povolení atď./,
d/ ochrana životného prostredia - kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, návrh na ukladanie pokút za porušenie právnych povinností prevádzkovateľom a kontrola dodržiavania VZN súvisiacich so životným prostredím a miestnym systémom ekologickej stability.
e/ zabezpečuje kontrolu výkonu verejnoprospešných služieb
f/ realizuje opravy a údržbu mestského majetku /zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, cintorínske služby, údržba a čistenie mestských komunikácií, likvidácia TKO/. Zmluvy s uvedenými subjektami vypracúva, dopĺňa, novelizuje. g/ pasport objektov mesta - kompletná dokumentácia, revízne správy atdˇ.
h/ správa budov, oprava a údržba budov
ch/ doprava - št. správa miestnych komunikácií v zmysle cestného zákona, oprava a údržba miestnych komunikácií
i/ vedie agendu investičnej činnosti na území mesta - styk s dodávateľmi, poradenská služba v oblasti výstavby, všetky dokumentácie dodávateľskej a investičnej činnosti,
j/ vykonáva kontrolu príslušných VZN
k/ zabezpečuje podklady a informácie pre MsZ, primátora mesta z hľadiska výstavby na území mesta Vráble v oblasti prípravy výstavby, dodávateľskej činnosti realizačnej činnosti ako i predpokladaných zámerov mesta
l/ vykonáva kompetencie v zmysle stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení
m/ podieľa sa na vypracovávaní zmlúv o dielo, príprave verejného obstarávanie, zúčastňuje sa stavebných a kolaudačných konaní doporučených primátorom
n/ vybavuje stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia na stavby mesta
o/ výkon činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
p/ výkon činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
r/ výkon štátnej správy vodného zákona
s/ výkon štátnej správy zákona o ochrane prírody a krajiny
t/ stavebný poriadok
u/ územné rozhodnutia
v/ stavebné povolenia
z/ búracie povolenia
y/ zmeny stavieb pred dokončením
x/ vysporiadanie pozemkov od súkromných vlastníkov na rozšírenie priemyselného parku, vysporiadanie pozemkov pod vodnou nádržou, zabezpečenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov, príprava projektov pre eurofondy.

 

Oddelenie spolupracuje s komisiou životného prostredia a výstavby MsZ. Oddelenie výstavby je zodpovedné za realizáciu výdajovej časti rozpočtu mesta použitej na investičné akcie mesta a výdajovej časti rozpočtu mesta na správu budov.


/3/ Oddelenie podnikateľských činností a správy majetku mesta vykonáva hlavne:
a/ agendu podnikateľskej činnosti na území mesta - styk s podnikateľmi, ich evidencia, príprava záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti, vybavovanie žiadostí na umiestnenie reklamných a firemných tabúľ, poradenská služba pre podnikateľov, kontrola vykonávania príslušných VZN.
- prípravu podkladov a organizovanie verejných súťaží, výberových konaní, konkurzov a pod. Zabezpečenie podkladov a informácií pre MsZ, primátora mesta z hľadiska zabezpečovania podnikania mesta v rôznych oblastiach.
b/ ochranu spotrebiteľa - vykonávanie príslušných kompetencií vyplývajúcich zo zákona 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
c/ hospodárenie s majetkom mesta - vypracovávanie kúpnych zmlúv a nájomných zmlúv, ďalšie návrhy na využívanie a zhodnocovanie majetku mesta,
- vymáhanie pohľadávok mesta z nájomných a kúpnych zmlúv
- pasport objektov mesta
- príprava agendy finančných operácií, nákup a predaj akcií, realizácia úverov
d/ agenda poplatkov TKO - preberanie a kontrola priznaní, vystavovanie výmerov, kontrola úhrad podľa VZN,
e/ kompletné zabezpečenie činnosti kultúrnych domov v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj.


Oddelenie vykonáva ostatné kompetencie v zmysle zákona o obecnom zriadení s prihliadnutím na podmienky mesta Vráble podľa príslušných VZN. Oddelenie spolupracuje s finančnou a podnikateľskou komisiou MsZ. Oddelenie podnikateľských činností a správy majetku mesta je zodpovedné za realizáciu výdajovej časti rozpočtu mesta - Správa budov, Podnikanie mesta a styk s podnikateľmi.


/4/ Oddelenie finančné vykonáva hlavne:
a/ zabezpečenie ekonomickej činnosti mesta - príprava rozpočtu, jeho zmeny a doplnky, záverečný účet mesta, inventarizácia majetku mesta, účtovníctvo, štatistické hlásenia.
b/ likvidáciu miezd pracovníkov mesta - obstávky, zrážky, dane, odvody do poisťovni, pokladňa MsÚ
c/ agendu miestnych daní - daň z nehnuteľnosti /z pozemkov, stavieb, bytov/ podľa schválených VZN
d/ vedenie účtovníctva o stave a pohybe majetku, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch mesta e/ príprava podkladov k zabezpečeniu realizácie úverovej politiky mesta
f/ evidencia žiadostí o poskytnutie príspevkov právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta, uzatváranie zmlúv a realizácia príspevkov v zmysle VZN
g/ vedenie účtovníctva a evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku základných škôl, materských škôl, školských zariadení a ZUŠ
h/ likvidácia miezd pre zamestnancov základných škôl, školských zariadení, ZUŠ, zrážky, dane odvody do poisťovní, pokladňa
ch/ agenda miestnych daní – preberanie priznaní, vystavenie výmerov, kontrola úhrad a kontrola v teréne podľa VZN.


Oddelenie spolupracuje s finančnou komisiou MsZ. Oddelenie finančné kontroluje a sleduje celý rozpočet mesta.


/5/ Oddelenie sociálne vykonáva hlavne:
a/ zabezpečuje v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.b. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov plnenie sociálnej politiky v našom meste v rámci schváleného sociálneho programu a to v oblasti starostlivosti o sociálne slabých jednotlivcov, rodiny, starostlivosti o starých, chorých a spoločensky neprispôsobivých občanov mesta
b/ poskytuje pomoc formou jednorazovej peňažnej a vecnej dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej resp. v sociálnej núdzi na úhradu nevyhnutých životných nákladov, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov
c/ zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre dôchodcov v bytoch občanov vrátane donášky obedov, potravinových nákupov, doprevádzanie k lekárovi, bežného upratovania, atď.
d/ organizuje a zabezpečuje spoločné stravovanie pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na spoločné stravovanie pre svoj vek resp. zdravotný stav
e/ spolupracuje so štátnymi a neštátnymi subjektami pôsobiacimi v sociálnej oblasti
f/ vedie bytovú agendu v oblasti žiadateľov o byty a zabezpečuje ich zaradenie do poradovníka v súlade s prijatými smernicami a pravidlami schválenými mestským zastupiteľstvom
g/ riešenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky.

 

Oddelenie spolupracuje s bytovou a sociálnou komisiou MsZ. Oddelenie sociálne je zodpovedné za realizáciu výdajovej časti rozpočtu mesta /Sociálne programy mesta/.


/6/ Oddelenie kultúry a športu vykonáva najmä:
a/ realizáciu kultúrnych podujatí v zmysle "Kultúrno-spoločenského kalendára mesta Vráble", má na starosti agendu príspevkov mesta pre subjekty vyvíjajúce kultúrnu činnosť a spolupracuje s uvedenými subjektami
b/ realizáciu športových podujatí v zmysle "Kultúrno-spoločenského kalendára mesta Vráble", má na starosti agendu príspevkov mesta pre subjekty vyvíjajúce športovú činnosť a spolupracuje s uvedenými subjektami. Zabezpečuje tiež prevádzku športovej haly T-18
c/ zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie knižničného fondu čitateľom Mestskej knižnice vo Vrábľoch vrátane pobočiek v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj. Pre deti, mládež i dospelých usporadúva kultúrno-spoločenské podujatia i v priestoroch mestskej knižnice
d/ prevádzku mestského múzea, posudzuje stav určených historických budov v centrálnej mestskej zóne z estetického hľadiska a pre potreby odsúhlasenia dotácií z rozpočtu mesta na obnovu týchto budov, zabezpečuje propagačné a upomienkové predmety mesta
e/ zbieranie materiálov, zostavenie, grafickú úpravu a vydávanie mestského periodika a vytváranie podmienok pre činnosť záujmovo-umeleckých skupín občanov.


Oddelenie je zodpovedné za realizáciu rozpočtu mesta v oblasti kultúry, športu, mestskej knižnice, pamiatkovej starostlivosti a mestských novín. Pri svojej činnosti spolupracuje s komisiou kultúry a športu MsZ vo Vrábľoch.

/7/ Školský úrad vykonáva hlavne :
a/ kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly štátnej školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania.
b/ vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny pre príslušný školský rok,
c/ poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e/ zodpovedá za tvorbu a realizáciu kapitol príjmovej a výdajovej časti rozpočtu mesta pre školstvo.


/8/ Školské oddelenie vykonáva hlavne :
a/ vyhotovenie a kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta súvisiacich so školstvom,
b/ spolupracuje so školskou komisiou a mestskou školskou radou,
c/ prípravu podkladov pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
d/ optimalizáciu procesov v školstve,
e/ v spolupráci s oddeleniami MsÚ zabezpečovanie a organizáciu prevádzkových procesov v školstve,
f/ sledovanie nákladov v školstve a zabezpečovanie nápravných opatrení a ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

/9/ Správa zdravotníckych zariadení vykonáva hlavne :
a/ prípravu a realizáciu rozpočtu pre zdravotnícke zariadenia v spolupráci s príslušnými oddeleniami MsÚ,
b/ kompletnú prevádzku zdravotníckych zariadení,
c/ predbežnú kontrolu došlých faktúr,
d/ optimalizáciu a racionalizáciu prevádzky zdravotníckych zariadení,
e/ kompletnú prevádzku zdravotníckych zariadení v organizačnej a personálnej oblasti,
f/ v spolupráci s príslušnými oddeleniami MsÚ investičnú výstavbu v zmysle schváleného rozpočtu.
g/ upratovacie práce v zdravotníckych zariadeniach
h/ kúrenie a údržbu v zdravotníckych zariadeniach.

Táto Organizačná štruktúra Mestského úradu vo Vrábľoch bola schválená Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch dňa .................. uznesením č. ................ a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

Schválením tejto Organizačnej štruktúry Mestského úradu vo Vrábľoch stráca účinnosť Organizačná štruktúra Mestského úradu vo Vrábľoch zo dňa 28. 1. 2003 a jej novely zo dňa 17. 4. 2003, 16. 6. 2003, 18. 2. 2004, 23. 8. 2004, 13. 12. 2004, 16. 2. 2005, 25. 4. 2005, 22. 8. 2005, 1. 1. 2006.

Vráble, dňa .........................................

Ing. Tibor T ó t h, primátor mesta V r á b l e, v. r.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka