Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Štatút športovej haly

Mesto Vráble
Štatút Mestskej športovej haly T-18

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Mestská športová hala T-18 (ďalej len MŠH) je majetkom mesta Vráble.
2. MŠH je umiestnená vo Vrábľoch, na ulici 1. Mája, súpisné číslo 461.
3. Správu MŠH vykonáva Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností a správy majetku mesta, Hlavná 1221, Vráble (ďalej len správca).
4. Hala slúži najmä na športové vyžitie občanov mesta Vráble, a to tak
pre organizovaných, ako aj pre rekreačných športovcov.
5. Niektoré priestory MŠH je možné poskytnúť iným organizáciám aj za iným ako športovým využitím, pokiaľ je to v záujme mesta v súlade s VZN 6/2011.

 

II. Prevádzka

1. MŠH je možné využívať na organizované športové podujatia aj na rekreačné športové aktivity. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v MŠH vykonávať športové aktivity len pod odborným pedagogickým alebo trénerským dozorom alebo pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov.
2. MŠH je otvorená v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 22:00 hod.
3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je MŠH k dispozícii na základe predbežných požiadaviek zo strany občanov. Tieto požiadavky sa uplatňujú u správcu MŠH písomnou formou.
4. V čase stanovenom nájomnou zmluvou je MŠH dispozícii výhradne nájomcom.
5. V ostatnom čase je MŠH k dispozícii športovým organizáciám a ďalším záujemcom
zo strany občanov mesta. Pre mimo mestských záujemcov o využitie MŠH je táto k dispozícii, až keď sa vyčerpajú všetky možnosti jej domáceho využitia.
6. MŠH sa poskytuje záujemcom odplatne na základe platného cenníka, ktorý je schválený MsZ vo Vrábľoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu.
7. MŠH sa môže v mimoriadnych prípadoch poskytnúť bezodplatne:
a) ak ide o aktivity organizované mestom;
b) ak ide o aktivity a subjekty dôležité pre plnenie verejného záujmu mesta
a na základe písomného súhlasu primátora.
8. Záujem o poskytnutie MŠH sa nahlasuje správcovi MŠH písomne vždy
do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Žiadosť o dlhodobý prenájom predkladá záujemca len raz v roku.
9. Časový harmonogram využitia MŠH ako aj jeho obsadenie konkrétnymi záujemcami je spracovaný správcom MŠH na základe požiadaviek zo strany záujemcov v súčinnosti s oddelením sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu a je platný vždy len jeden kalendárny mesiac. V sporných prípadoch rozhoduje o pridelení priestorov MŠH primátor mesta.
10. Časový harmonogram využívania MŠH je spracovávaný vždy so zreteľom na záujmy mesta (turnaje a pod.).
11. Mesačné časové rozdelenie využitia priestorov spolu so záujemcami je zverejňované vo výveske v priestoroch haly a na internetovej stránke mesta vždy od posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.


III. Priestory a ich využitie

 

1. Veľká hala
Je určená priamo na športové využitie zo strany občanov mesta. Možno v nej organizovať športové turnaje, súťaže, prehliadky a pod. V ojedinelých prípadoch je možné ju používať aj na iné ako športové účely, o týchto prípadoch rozhoduje primátor mesta.
2. Šatne
Súvisia s činnosťou vo veľkej hale, ich počet je 5. Súčasťou šatní sú aj 3 umyvárne.
3. Malá hala
Je k dispozícii na prenájom na dobu neurčitú subjektom, organizáciám a inštitúciám hlavne na účely športových aktivít v súlade s VZN 06/2011.
4. Kancelária správcu
Slúži pre zamestnanca zodpovedného za prevádzku MŠH.
5. Príslušenstvo
V hale sa nachádzajú aj technické priestory (kabinet, sklady športového náradia, manipulačný sklad a pod.) o ich využití ktorých rozhoduje správca.

 

IV. Pravidlá prideľovania

 

1. Ak sa stretnú žiadosti viacerých športových aktivít na rovnaký čas užívania MŠH, zohľadňuje sa:
a) organizované športové aktivity (registrované oddiely) halových športov v poradí danom
1. úrovňou reprezentácie mesta
2. počtom hodín mesačného užívania MŠH
3. losovaním
b) organizované športové aktivity (registrované oddiely) nehalových športov v poradí danom
1. úrovňou reprezentácie mesta
2. počtom hodín mesačného užívania MŠH
3. losovaním
c) neorganizované športové aktivity (občianske aktivity) halových športov v poradí danom
1. prospechom pre mesto (počet účastníkov, sponzoring a pod.)
2. počtom hodín mesačného užívania MŠH
3. losovaním
d) športové aktivity (občianske aktivity) nehalových športov v poradí danom
1. prospechom pre mesto (počet účastníkov, sponzoring a pod.)
2. počtom hodín mesačného užívania MŠH
3. losovaním
2. Poplatok za užívanie MŠH je každý užívateľ povinný zaplatiť vopred na celý mesiac, ak nie je zmluvne stanovené inak. Bez dokladu o zaplatení nie je možné priestory MŠH využívať! V tomto prípade si správca vyhradzuje právo operatívne  prideliť halu inému subjektu.
3. Mesto Vráble si vyhradzuje právo podľa svojich potrieb a možností prideliť žiadateľom priestory MŠH v iných ako požadovaných termínoch, prípadne ich neprideliť.
4. V prípade výskytu voľného termínu môže správca MŠH do rozpisu aktuálne zaradiť neorganizované športové aktivity, v tomto prípade vyberá správca MŠH poplatok
za užívanie bezprostredne pred využitím.
5. V prípadoch jednorazového využívania MŠH (príležitostné športové a kultúrne podujatia) rozhoduje o pridelení priestorov na základe písomnej žiadosti primátor mesta.

 

V. Zodpovednosť za škody

 

1. Za všetky škody spôsobené nedodržaním týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu organizátor podujatia, resp. športovej aktivity.
2. Správca nezodpovedá za škodu na veciach vnesených, resp. odložených v priestoroch MŠH.

 

VI. Všeobecné ustanovenia

 

1. V celej budove je zakázané fajčiť. Požívať alkoholické nápoje je zakázané v hale a priestore šatní.
2. Každý, kto sa v budove zdržuje je povinný dodržiavať všeobecné bezpečnostné
a protipožiarne opatrenia.
3. Náhradné kľúče od všetkých priestorov sú k dispozícii u správcu MŠH.
4. Elektrické spotrebiče je možné používať len s predchádzajúcim súhlasom správcu, ktorý určí podmienky. (okrem bufetu)
5. V prípade požiaru je nutné dodržiavať požiarno-poplachové smernice MŠH.
6. Každý užívateľ je povinný dodržiavať "Zásady využívania MŠH". Prípadné škody
na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť správcovi haly.
7. Užívateľ, ktorému bolo dokázané poškodenie zariadenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

 

VII. Účinnosť

 

Štatút Mestskej športovej haly T-18 bol schválený uznesením MsZ č. 200/2013 na 15. zasadnutí  MsZ vo Vrábľoch, konanom dňa 17.4.2013, nadobúda účinnosť 1.5.2013 a je záväzný
pre všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce športové aktivity v priestoroch MŠH.

 

 

Vráble, dňa 17.4.2013

 


Ing. Tibor Tóth
       primátor mesta Vráble

 

Prílohy:
Príloha č. 1: „Cenník
Príloha č. 2: „Zásady využívania MŠH“


 

ZÁSADY VYUŽÍVANIA MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY T – 18 VO VRÁBĽOCH

Každý užívateľ haly je povinný:

1. Pred začiatkom užívania prebrať halu (prípadne iné priestory) podpisom v knihe o preberaní a odovzdaní. Pri odchode užívaný priestor odovzdať správcovi.
2. Používať len halové lopty.
3. Používať len vhodnú športovú obuv, ktorá nepoškodzuje palubovku.
4. Šetrne zaobchádzať so zariadením MŠH, zistené škody nahlásiť u správcu.
5. V prípade dokázaného poškodenia zariadenia uhradiť škodu.
6. Dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov.
7. Dodržiavať zásady morálky a pravidlá slušného správania.
8. Dbať o dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych zásad.

V prípade porušenia týchto zásad má správca MŠH právo:

a) vykázať porušovateľov z priestorov MŠH,
b) neposkytnúť priestory MŠH na ďalšie obdobie.

Užívatelia využívajú vybavenie a priestory MŠH na vlastnú zodpovednosť.

Za poranenia a úrazy, ktoré si užívateľ zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a porušovaním zásad využívania, nenesie správca MŠH žiadnu zodpovednosť.

Rodičia zodpovedajú za správanie a bezpečnosť svojich detí.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka