Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Sociálny program

Oblasti pôsobnosti oddelenia

Mesto Vráble poskytuje alebo zabezpečuje svojim občanom sociálne služby:

 

Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi:

 • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

 

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázanéna pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 • opatrovateľská služba
 • požičiavanie pomôcok
 • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

Podporné služby:

 • odľahčovacia služba
 • pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností
 • poskytovanie sociálnej služby v jedálni
 • donáška stravy do domácnosti

 


 

V rámci pomoci v sociálnej oblasti

 • realizuje sociálny program mesta Vráble v súlade s prijatým rozpočtom mesta
 • spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, s fyzickými a právnickými osobami a ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov v sociálnej oblasti a riešení sociálnej problematiky na území mesta,
 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • vykonáva šetrenia rodinných a osobných pomerov,
 • poskytuje súčinnosť sociálnej a bytovej komisii,
 • zverejňuje informácie o sociálnych službách,
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia o sociálnych službách,
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných s použitím verejných prostriedkov,
 • zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou,
 • vykonáva návštevy- šetrenia u sociálne odkázaných,
 • vykonáva návštevy umiestnených občanov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach pre seniorov,
 • prejednáva správne delikty, vydáva rozhodnutie o správnom delikte Zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných  izieb (ukladá pokarhanie mladistvým, ukladá pokutu zákonným zástupcom maloletých),
 • zabezpečuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Vráble č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Vráble,  plnenie sociálnej politiky v našom meste v rámci schváleného sociálneho programu a to v oblasti starostlivosti o sociálne slabých jednotlivcov, rodiny, starostlivosti o starých, chorých a spoločensky neprispôsobivých občanov mesta,
 • zabezpečuje poskytnutie permanentiek na masáže a pedikúru a futbalové stretnutia pre dôchodcov,
 • vedie bytovú agendu v oblasti žiadateľov o byty vrátane prijímania žiadostí o poskytnutie nájomných bytov a zabezpečuje ich zaradenie do poradovníka v súlade s VZN mesta Vráble č. 2/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných s použitím verejných prostriedkov v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • plní všetky ďalšie úlohy sociálneho programu mesta vyplývajúce zo schváleného rozpočtu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch (letné detské pobytové tábory, letné detské dochádzkové tábory, zájazdy pre dôchodcov, zdravotne postihnutých, zájazdy na kúpaliská v letných mesiacoch a zájazdy do wellness centra, zľavy na kultúrne podujatia, atď.).

 


 

V oblasti sociálnych služieb

 • poskytuje alebo zabezpečuje potrebné a vhodné sociálne služby pre občanov aj s prihliadnutím na platnú legislatívu,
 • navrhuje poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta,
 • vykonáva depistáž - vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
 • poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle platnej legislatívy,
 • vydáva rozhodnutia v mene mesta ako správneho orgánu v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o povinnosti hradiť úhradu za sociálnu službu rodičov alebo detí podľa platnej legislatívy,
 • vedie potrebnú evidenciu v oblasti sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy,
 • žiada o zápis do registra sociálnych služieb,
 • vykonáva posudkovú činnosť v zmysle platnej legislatívy,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti sociálnych služieb,
 • spolupracuje s organizáciami ťažko zdravotne postihnutých občanov,
 • vykonáva odborné poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov pre všetkých občanov mesta.
 • vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, vedie ich evidenciu a pôsobí aj v spolupráci so štátnymi orgánmi pri odstraňovaní prekážok podmieňujúcich navrátenie dávok do rodiny,
 • sleduje účelné využitie vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí občana,
 • zabezpečuje pohreb občana prihláseného v meste k trvalému pobytu, ktorý nemá žiadnych príbuzných, resp. jeho rodina je sociálne odkázaná a nemá finančné prostriedky na zabezpečenie pohrebu.,
 • poskytuje informácie o možnosti stravovania dôchodcov na území mesta.

 


 

V rámci opatrovateľskej služby

 

 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej len zákon č.448/20008 Z. z.) v znení neskorších predpisov, najmä na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na opatrovateľskú službu,
 • rozhoduje o povinnosti občana, príp. rodičov, detí a iných osôb platiť úhradu za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti za sociálnu službu a komplexne zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o zabezpečení sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • organizačne zabezpečuje a efektívne koordinuje výkon opatrovateľskej služby,
 • riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje pracovníkov opatrovateľskej služby vo svojom zverenom obvode, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov,
 • vedie evidenciu pracovníkov opatrovateľskej služby,
 • vyhľadáva občanov vhodných pre výkon opatrovateľskej služby a pripravuje podklady pre ich výkon,
 • vedie evidenciu:
  • a) posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti FO na pomoc inej FO
  • b) vydaných rozhodnutí na zverenom úseku činnosti
  • c) prijímateľov sociálnych služieb na zverenom úseku činnosti.
 • pripravuje podklady na úhradu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti za sociálnu službu,
 • zabezpečuje pre občanov v dôchodkovom veku a ŤZP rozvoz obedov do ich domácnosti.

 

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • vykonáva opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb,
 • vykonáva funkciu majetkového opatrovníka, poručníka na základe rozhodnutia súdu,
 • vykonáva opatrenia na zabezpečenie práv a právom chránených záujmov dieťaťa,
 • organizuje výchovné alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie podľa potreby,
 • organizuje resocializačné programy podľa potreby,
 • spolupôsobí pri výkone uložených výchovných opatrení,
 • spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré sa vykonáva sociálna kuratela a podieľa sa na spracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom,
 • spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou,
 • poskytuje rodičovi dieťaťa, alebo osobe, ktorá sa oň stará a bolo mu zo starostlivosti odňaté (môže poskytnúť) príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, za účelom na podporu úpravy a zachovania vzťahov medzi nimi,
 • poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor na osobitný účet dieťaťa, ktoré bolo umiestnené do detského domova,
 • poskytuje finančné prostriedky, ktoré vyčlení zo svojho rozpočtu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych, príp. na vyhľadanie FO, ktorej možno zveriť dieťa do osobnej starostlivosti,
 • poskytuje informácie a poradenstvo fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
 • poskytuje pomoc pri úprave vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ak bolo vyňaté z rodinnej starostlivosti,
 • poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin,
 • poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej FO ohrozenej správaním člena/ov rodiny alebo iných FO,
 • poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti,
 • poskytuje súčinnosť orgánom SPOaSK pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPOaSK,
 • poskytuje súčinnosť zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatňovania mladého dospelého,
 • podieľa sa na vypracovaní plánu sociálnej práce s rodinnou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa,
 • vyhľadáva osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
 • vyjadruje sa k spôsobu života FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a k osobe, ktorá vykonáva funkciu opatrovníka v zmysle zákona o rodine,
 • navrhuje súdu nariadenie, zrušenie ústavnej starostlivosti,
 • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých FO, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOaSK,
 • najmenej 1x za 6 mesiacov predkladá orgánu SPOaSK správu o sociálnej situácii u rodičov dieťaťa, zhodnotenie podmienok návratu do rodinného prostredia a oznamuje možnosť zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej FO ako rodiča,
 • spolupracuje s akreditovanými subjektmi na vykonávanie opatrení SPOaSK pre maloletých aj plnoletých.

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka