Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou V. Záborského

Mesto Vráble zastúpené primátorom  mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Viliama Záborského Levická 737, Vráble

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavkypre jednotlivé kategórie pedagogickýchzamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy,
 • bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie práce s PC – internet, MS World, Excel,
 • manažérske schopnosti, samostatnosť v práci,
 • komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaná koncepciarozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, podľa zákona č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pre potreby výberového konania

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom  na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Prihlášku do výberového konanie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 30. mája 2017 ( 12:00 hod.)  na adresu: Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu vo Vrábľoch v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ, Vráble – neotvárať!“

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené najmenej  7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

 

 

Vo Vrábľoch dňa 9. mája 2017

 

Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble


 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka