Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Riaditeľ Základnej školy Levická 903

Mesto Vráble zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Základnej školy Levická 903, Vráble

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe


Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy,
 • bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie práce s PC – internet, MS World, Excel,
 • manažérske schopnosti, samostatnosť v práci,
 • komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pre potreby výberového konania

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania!


Prihlášku do výberového konanie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 31. mája 2018 na adresu: Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu vo Vrábľoch v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Levická 903, Vráble – neotvárať!“

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.


Vo Vrábľoch dňa 10. mája 2018


 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka