Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Primátor mesta

Primátor

Ing. Tibor Tóth

Ing. Tibor Tóth

Tel: 0377777010

Fax: 0377832304

E-mail: primator@vrable.sk


 

 

 

Osobné údaje

   
Dosiahnuté vzdelanie:
 • Základná škola Šahy, 1972
 • Gymnázium Šahy, 1976
 • Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1981
Iné dosiahnuté výsledky:
 • trojročné podiplomové štúdium na inštitúte vzdelávania MV SR v rokoch 1991 – 1994 (vzdelanie v právnej oblasti)
 • dvojročné podiplomové štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (oblasť ekonomiky a regionálneho rozvoja)
Súčasné zamestnanie:
 • primátor mesta Vráble
Predošlé zamestnania:
 • TESLA Vráble, technik, 1981 – 1990
 • Mestský úrad Vráble, prednosta, 1991 - 1998
 • Okresný úrad Nitra, prednosta, 1994 - 1994
 • Úrad vlády SR, vedúci ÚV SR, 1998 - 2002
 • Národná rada SR, poslanec, 2002 - 2006
 • Mesto Vráble, primátor mesta, 2002 - 2010
 • Národná rada SR, poslanec, 2010 - 2012
 • Mesto Vráble, primátor mesta 2010
Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií (pred nástupom do funkcie): - - -
Jazykové znalosti:
 • Maďarský jazyk, aktívne
 • Nemecký jazyk, pasívne
Záľuby:
 • história,
 • šport

 


 

Kompetencie primátora

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje Zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 2. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
  1. štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,
  2. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta,
  3. zamestnanca mesta, v ktorom má byť volený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo
  6. podľa osobitného zákona.
 3. Primátor:
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
 4. Primátor, okrem oprávnení určených zákonom, ďalej:
  1. zriaďuje svoje poradné orgány,
  2. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície a na voľbu zástupcu primátora plne uvoľného pre výkon funkcie s určením okruhu úloh, za plnenie ktorých bude zodpovedať, alebo len pre prípad dlhodobej neprítomností alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorom,
  3. informuje mestské zastupiteľstvo o vymenovaní hlavného architekta mesta, ak je táto funkcia vytvorená,
  4. určuje plat zástupcovi primátora a určuje platové pomery štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  5. v odôvodnených prípadoch, do rozhodnutia mestského zastupiteľstva, pozastavuje výkon funkcie štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  6. udeľuje cenu primátora a plaketu s erbom mesta,
  7. vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára za mesto na valnom zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, vo veciach, ktoré na neho prenieslo mestské zastupiteľstvo
 5. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta (Obč.zákonník)a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta (Zákonník práce), v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom (Zákon č.71/1967 Zb.) Ďalšie práva a povinnosti primátora upravuje zákon o obecnom zriadení.

 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka