Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Pracovný poriadok

§ 1 Úvodné ustanovenie

 1. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Účelom pracovného poriadku je bližšie rozpracovať práva a povinnosti zamestnancov mesta v súlade so všeobecne záväznými pracovno-právnymi predpismi, ako aj zhrnutie najdôležitejších ustanovení v pracovno-právnych vzťahoch.
 2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere. Len výnimočne bude na plnenie úloh a na zabezpečenie určitých potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru /dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej činnosti/.
 3. Na pracovníkov, ktorí budú vykonávať pre zamestnávateľa /Mesto Vráble/ práce na základe dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o brigádnickej činnosti, sa vzťahuje primerane pracovný poriadok.
 4. Úlohy vedúceho predstaviteľa Mesta Vráble plní primátor mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. § 13 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

ČASŤ I. PRACOVNÝ POMER

§ 2 Vznik pracovného pomeru

 1. Pracovný pomer sa zakladá zmluvou písomne medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorú podpisuje primátor mesta a zamestnanec. Zmluva sa uzatvára najneskôr v deň nástupu do práce. Podpisovanie zmlúv so spätnou účinnosťou nie je prípustné.
 2. Zamestnanec v pracovnom pomere sa podieľa svojou prácou za mzdu podľa pokynov zamestnávateľa na plnení jeho úloh.
 3. Pracovný pomer sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania podľa § 48 Zákonníka práce. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najdlhšie na tri roky /§ 48 ods. 2 Zákonníka práce/. Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu nad tri roky možno len v prípade § 48 ods. 3 a 5 Zákonníka práce. Podľa § 49 Zákonníka práce zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve i kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.
 4. Pracovná zmluva : a/ v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť : - druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, - miesto výkonu práce - deň nástupu do práce b/ opis pracovných činností, ktorými sa podrobne charakterizuje druh vykonávanej práce tzn. súhrn pracovných činností /náplň práce/. c/ zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi mzdové zaradenie, ktoré musí byť v súlade s „Poriadkom odmeňovania zamestnancov mesta...“.
 5. Uchádzač o zamestnanie na mestskom úrade predloží : - písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pomeru, - priebeh zamestnaní - doklad o dosiahnutej kvalifikácii. Občan prijatý za zamestnanca mesta predloží : - potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa podľa § 75 Zákonníka práce, - doklad o nároku na prídavky na deti a úľavu na dani zo mzdy, - doklad o nariadenom výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy, - doklad o bezúhonnosti /odpis z registra trestov/.
 6. Pred uzavretím pracovnej zmluvy prednosta mestského úradu prijímaného zamestnanca oboznámi s jeho právami a povinnosťami § 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. S predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci oboznámi pracovník k tomu určený a s týmto pracovným poriadkom oboznámi prijatého zamestnanca referent pre personálnu prácu.
 7. Na základe podpísanej pracovnej zmluvy príslušný vedúci oddelenia spracuje pracovnú náplň pre zamestnanca, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nástupu do pracovného pomeru. Pracovná náplň sa vyhotoví dvojmo. Originál sa odovzdá pracovníkovi. Kópia pracovnej náplne sa založí do osobného spisu zamestnanca.

§ 3 Zmena pracovného pomeru - Zmena dojednaných pracovných podmienok

Pracovnú zmluvu je možné zmeniť iba na základe vzájomnej dohody, v písomnej forme ako dodatok k existujúcej pracovnej zmluve.

§ 4 Pracovná cesta

Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na dobu nevyhnutnej potreby na pracovnú cestu. Zamestnanec na pracovnej ceste vykonáva prácu podľa pokynov primátora mesta, prednostu mestského úradu, vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

§ 5 Preradenie zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný so zamestnancom vopred prerokovať dôvod a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Prácu preradeného zamestnanca organizuje, riadi, kontroluje príslušný vedúci pracovník mestského úradu. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti, alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

§ 6 Skončenie pracovného pomeru

 1. Pracovný pomer sa môže skončiť:
  a/ dohodou,
  b/ výpoveďou,
  c/ okamžitým skončením,
  d/ skončením v skúšobnej dobe.
 2. Skončenie pracovného pomeru sa riadi ustanovením § 59 až § 73 Zákonníka práce.
 3. Návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou prípadne výpoveďou podáva zamestnanec písomne do podateľne Mestského úradu vo Vrábľoch.
 4. Počas výpovednej lehoty je zamestnanec povinný vykonávať prácu, ktorá mu vyplýva z pracovnej náplne.
 5. Zamestnanec je povinný pri skončení pracovného pomeru odovzdať svoju agendu. Zároveň je povinný informovať svojho nadriadeného o stave plnenia úloh na jeho úseku. O odovzdaní agendy sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisuje zamestnanec a jeho nadriadený príslušný vedúci.
 6. Zamestnávateľ je povinný na požiadanie zamestnanca vydať mu pracovný posudok, ako aj potvrdenie o zamestnaní v zmysle § 75 Zákonníka práce.
 7. Ak dochádza u zamestnanca ku skončeniu jeho pracovného pomeru, je potrebné prerokovať toto skončenie s príslušným odborovým orgánom. Prerokovanie alebo súhlas zabezpečuje primátor mesta.

 

ČASŤ II. PRACOVNÁ DISCIPLÍNA 

§ 7 Povinnosti zamestnancov

Základné povinnosti zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

 1. Zamestnanci Mesta Vráble sú povinní najmä:
  a/ pri výkone práce vo verejnom záujme konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené zákonom č. 552/2003 Z.z. a Zákonníkom práce,
  b/ pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalosti a schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami,
  c/ plne využívať pracovný čas na vykonávanie zverených prác, kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy,
  d/ zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
 2. Vedúci zamestnanci môžu podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa /§ 9 ods. 2 zák. č. 552/2003 Z.z./.
 3. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom /§ 83 ods. 1 ZP/.

§ 8 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

 1. Za vedúcich zamestnancov Mestského úradu vo Vrábľoch sa považujú:
  a/ prednosta MsÚ
  b/ vedúci organizačno-právneho oddelenia
  c/ vedúci finančného oddelenia
  d/ vedúci oddelenia životného prostredia a výstavby
  e/ vedúci oddelenia podnikateľských činností a správy majetku mesta
  f/ vedúci sociálneho oddelenia
  g/ vedúci oddelenia kultúry a športu
 2. 2/ Vedúci zamestnanci sú povinní:
  a/ prednosta riadi a kontroluje prácu a pravidelne hodnotí postoj zamestnancov k práci a k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky,
  b/ vedúci oddelení riadia, kontrolujú a účelne organizujú prácu na svojich oddeleniach, vytvárajú zamestnancom pre prácu priaznivé pracovné podmienky,
  c/ zabezpečujú odmeňovanie zamestnancov podľa mzdových predpisov,
  d/ vytvárajú priaznivé podmienky pre zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a pre uspokojovanie ich kultúrnych a sociálnych potrieb,
  e/ zabezpečujú dodržiavanie právnych a iných predpisov, najmä vedú zamestnancov k pracovnej disciplíne a k plneniu si povinností,
  f/ zabezpečujú prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa,
  g/ zabezpečujú riadne, úplné a včasné plnenie úloh vyplývajúcich z právomoci jednotlivých orgánov samosprávy mesta.

§ 9 Zastupovanie

 1. Vedúci jednotlivých oddelení MsÚ počas svojej neprítomnosti sú povinní určiť si svojho zástupcu.
 2. Zastupovaný vedúci zamestnanec je povinný informovať svojho zástupcu o celkovom stave plnenia úloh na oddelení, o jeho právach a povinnostiach. Je povinný ho upozorniť na dôležité okolnosti a skutočnosti slúžiace k zabezpečovaniu úloh oddelenia. Po skončení zastupovania je zástupca povinný podať zastupovanému správu o stave plnenia úloh.
 3. V prípade, že ide o dlhšiu neprítomnosť, vyhotovuje sa písomný záznam o stave plnenia úloh na oddelení, v ktorom sa ďalej uvedie, ako úlohy je potrebné v najbližšom období riešiť, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné na efektívne riadenie oddelenia. Zápis podpisuje odovzdávajúci, preberajúci a tiež prednosta mestského úradu.

 

ČASŤ III. PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU

§ 10 Pracovný čas a čas na odpočinok

Pracovný čas a prestávky v práci

 1. Pracovný čas je najviac 37,5 hodín týždenne /dohodnutý v kolektívnej zmluve/
 2. Týždenný pracovný čas je rozvrhnutý nasledovným spôsobom:
 3. pondelok 07:30 15:30  
  utorok 07:30 15:30  
  streda 07:30 16:30  
  štvrtok 07:30 15:30 nestránkový deň
  piatok 07:30 14:30  
  obedňajšia prestávka 11:30 12:00  
 4. Šéfredaktor periodika Vrábeľské novinky a zamestnanci oddelenia kultúry a športu MsÚ budú využívať pružné štvortýždňové pracovné obdobie v zmysle § 89 ods. 1 písm. c/ Zákonníka práce.
 5. Zamestnanci sú povinní dodržiavať pracovný čas.

§ 11 Kratší pracovný čas a iná úprava pracovného času

 1. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v zmysle § 49 Zákonníka práce kratší pracovný čas, ak povaha pracovnej činnosti nevyžaduje plný pracovný čas.
 2. Zamestnancovi patrí mzda zodpovedajúca tomuto kratšiemu pracovnému času.

§ 12

 1. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku o 730 hod. a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.
 2. Zamestnanec sa nesmie v pracovnom čase bez súhlasu bezprostredného nadriadeného vzdialiť zo svojho pracoviska. Každé vzdialenie je povinný oznámiť s uvedením dôvodov.
 3. Odchod z pracoviska počas pracovnej doby sa zapisuje do knihy dochádzky.
 4. Každé vzdialenie sa z pracoviska bez uvedenia dôvodov a bez súhlasu vedúceho zamestnanca je absenciou a považuje sa za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Voči tomuto zamestnancovi budú vyvodzované nasledovné opatrenia:
  a/ krátenie dovolenky,
  b/ výpoveď podľa Zákonníka práce,
  c/ okamžité skončenie pracovného pomeru podľa Zákonníka práce
  d/ krátenie resp. nepriznanie odmeny za uplynulé obdobie.

§ 13 Prestávky v práci

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi najneskôr po 4 hodinách prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút /prestávka sa nezapočítava do pracovného času/.

§ 14 Práca nadčas

 1. Práca nadčas je vymedzená v ust. § 97 Zákonníka práce. Práca nadčas je vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa, alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.
 2. Zamestnanec je povinný vykonať resp. vykonávať prácu nadčas pokiaľ mu bola nariadená. Ak mu práca zamestnávateľom nebola nariadená, nemôže ísť v žiadnom prípade o prácu nadčas.
 3. Ten, kto nariadil prácu nadčas, je povinný rešpektovať ust. § 97 ods. 1 až 11 Zákonníka práce.

§ 15 Evidencia

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času a práce nadčas zamestnancov, ktorú kontroluje referent pre personálnu prácu.

§ 16 Dovolenka

Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 Zákonníka práce nárok na dovolenku.

 1. O poskytnutie dovolenky žiada zamestnanec na prepísanom tlačive, ktoré vždy podpisuje prednosta mestského úradu. Prednostovi mestského úradu dovolenku podpisuje primátor mesta.
 2. Zakazuje sa vypisovať dovolenkové lístky následne po ukončení dovolenky.
 3. Zamestnávateľ určuje čerpanie dovoleniek zamestnancami tak, aby si zamestnanec mohol čerpať dovolenku spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka /podľa vypracovaného plánu dovoleniek/. Ak si zamestnanec nemohol čerpať dovolenku do konca kalendárneho roka pre prekážky v práci, zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka.

 

ČASŤ IV. MZDA

§ 17

 1. Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda. Mzda sa vypláca v peniazoch.
 2. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.
 3. V zmysle § 7 ods. 7 zákona 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí všetkým zamestnancom zvýšenie tarifného platu o 15 % okrem zamestnancov, ktorí vykonávajú : - upratovacie práce - domovnícke práce - školnícke práce - kuričské práce - údržbárske práce - vodiči - opatrovateľskú službu - práce v jedálňach predškolských zariadení - a zamestnanci, ktorým zamestnávateľ určil tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 zákona č. 553/2004 Z.z.
 4. Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie.
 5. Výplatu mzdy realizuje mestský úrad vo výplatných termínoch. Výplatným termínom je 9. deň v príslušnom výplatnom termíne Preddavok mzdy sa vypláca 24. deň v príslušnom výplatnom termíne. Ak pripadá výplatný deň na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, vypláca sa mzda posledný deň, ktorý predchádza týmto dňom.
 6. V zmysle § 130 ods. 8 Zákonníka práce bude mzda zamestnancovi poukázaná na ním určený účet alebo vyplatená v pokladni mestského úradu. Mzda je splatná vo výplatnom termíne, t.j. na účet zamestnanca musí byť pripísaná najneskôr v deň určený na výplatu.
 7. Ak sa zamestnanec nemôže dostaviť pre mzdu z vážnych dôvodov, prípadne ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu v deň učený pre jej výplatu, najneskôr v deň nasledujúci po tomto dni. Mzda sa zasiela na náklady zamestnávateľa.
 8. Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný predložiť na nahliadnutie všetky doklady, z ktorých bola mzda vypočítaná.
 9. Zamestnanec môže na prijatie mzdy splnomocniť inú osobu, splnomocnenie musí byť písomné.

§ 18 Preberanie mzdy

 1. Zamestnanec je povinný prepočítať si mzdu skôr ako to potvrdí svojim podpisom na výplatnej listine. Zistené rozdiely ihneď signalizuje pokladníkovi mestského úradu. Ak zistí zamestnanec preplatky na mzde dodatočne – až po jej prevzatí – je povinný to bezodkladne oznámiť pokladníkovi mestského úradu.
 2. Prípadné nejasnosti resp. nesprávnosti pri vypočítavaní a výške mzdy rieši s jednotlivými pracovníkmi príslušný vedúci oddelenia prípadne prednosta mestského úradu.

§ 19

 1. Na žiadosť zamestnanca musí byť mzda splatná počas dovolenky a náhrada mzdy vyplatená pred nastúpením na dovolenku.
 2. Mzda za prácu nadčas a poskytnutie voľna za prácu nadčas sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene niektorých zákonov.

 

ČASŤ V. OCHRANA PRÁCE

§ 20

 1. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
 2. Za plnenie úloh vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedajú vedúci oddelení, prednosta mestského úradu a primátor mesta.

§ 21

 1. Zamestnávateľ je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonať potrebné opatrenia. Najmä je povinný:
  - zriaďovať, udržiavať a zlepšovať potrebné ochranné zariadenia a vykonávať technické a organizačné opatrenia podľa právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - sústavne oboznamovať s právnymi a ostatnými predpismi na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedúcich, ako aj všetkých ostatných pracovníkov,
  - pravidelne overovať znalosti pracovníkov z predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - vyžadovať a kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov,
  - zaraďovať pracovníkov na pracoviská so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav,
  - kontrolovať úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, stav technickej prevencie, dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - odstraňovať zistené nedostatky, ako aj príčiny porúch a havárií,
 2. Pri nástupe do zamestnania pracovník na to určený oboznámi zamestnanca s predpismi a pokynmi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

§ 22

Zamestnanci sú povinní v rámci svojej pôsobnosti najmä:
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ostatné predpisy a pokyny zamestnávateľa,
- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
- nepoužívať alkoholické nápoje na pracoviskách, ani nenastupovať do práce pod vplyvom alkoholu,
- dodržiavať zákaz fajčenia v celej budove mestského úradu,
- oznamovať svojim nadriadeným zistené nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci,
- podrobiť sa vyšetreniu smerujúcemu k zisteniu, či pracovníci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
Takéto zistenia na pracovisku je oprávnený vykonávať primátor mesta, prednosta mestského úradu a jednotlivý vedúci oddelení mestského úradu, za prítomnosti zástupcu ZV OZ.

§ 23

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách mestského úradu v zmysle § 149 Zákonníka práce.

§ 24
Zásady používania motorového vozidla

Vlastné osobné motorové vozidlo môžu zamestnanci MsÚ využívať k služobným účelom len v ojedinelých prípadoch a s písomným súhlasom primátora mesta. Používanie služobného motocykla Babeta sa riadi zásadami a pravidlami, ktoré boli k tomuto účelu na MsÚ vydané.

 

ČASŤ VI. PRACOVNÉ PODMIENKY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV

§ 25

Mesto Vráble vytvára na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané pracovné podmienky. Stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

§ 26
Stravovanie zamestnancov

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie v blízkosti mestského úradu. Táto povinnosť mu nevyplýva voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu. V kolektívnej zmluve bude dohodnuté i stravovanie, ktoré bude prináležať zamestnancovi počas prekážok v práci.

§ 27
Vzdelávanie zamestnancov

Mesto bude zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov v rámci ustanovenia § 153 a § 154 Zákonníka práce.

 

ČASŤ VII. NÁHRADA ŠKODY

§ 28
Predchádzanie škodám

 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zamestnávateľ zistí závady, je povinný urobiť účinné opatrenia na ich odstránenie.
 2. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy tak, aby nedochádzalo ku škodám.
 3. Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a poškodeniu majetku, alebo k jeho zničeniu ani k bezdôvodnému obohateniu. Ak hrozí škoda, je zamestnanec povinný upozorniť vedúcich zamestnancov.
 4. Ak zamestnanec zistí, že nemá vytvorené pracovné podmienky, je povinný oznámiť všetky závady a nedostatky svojmu nadriadenému.

§ 29
Zodpovednosť zamestnancov za škodu

 1. Zamestnanec zodpovedá mestu:
  a) za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,
  b) za nesplnenie povinnosti tým, že neupozornil nadriadeného na hroziacu škodu ani proti nej nezakročil, zodpovedá za spôsobenú škodu, ako aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom,
 2. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo z časti, ak sa preukáže, že strata vnikla úplne alebo z časti bez jeho zavinenia. Rozsah a spôsob náhrady škody bude mesto zabezpečovať podľa ustanovení § 186 ZP.

§ 30
Dohody o hmotnej zodpovednosti

 1. Dohody o hmotnej zodpovednosti sa uzatvoria so:
  - zamestnancami, ktorí majú určité hodnoty zverené k osobnej dispozícii,
  - zamestnancami, ktorým sú zverené potvrdenie podliehajúce vyúčtovaniu,
  - pokladníčkou mesta,
  - zamestnancami vykonávajúcimi predaj majetku mesta,
  - zamestnancami skladového hospodárstva.
 2. Podnet k uzavretiu dohody o hmotnej zodpovednosti môže dať príslušný vedúci zamestnanec pred zverením dotknutých hodnôt, samostatný odborný referent pre personálnu prácu. Personalista vedie prehľadný register uzavretých dohôd o hmotnej zodpovednosti a pri zmenách v obsadení dotknutých miest dáva podnet na zodpovedajúcu úpravu hmotnej zodpovednosti.

§ 31
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

 1. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu:
  a) ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním,
  b) ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene,
  c) zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle v zmysle ust. § 192 ods. 3 Zákonníka práce. Výška náhrady škody sa vyčísľuje platnými právnymi predpismi.
 2. Zamestnanec oznamuje škodu ihneď prednosti mestského úradu prípadne primátorovi mesta. V tomto oznámení uvedie:
  - ako ku škode došlo,
  - kedy to bolo,
  - mená svedkov,
  - vyčíslenie škody,
  - kto za túto škodu zodpovedá,
  - ďalšie dôležité údaje podľa povahy prípadu.

§ 32
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

Zamestnávateľ sa bude riadiť ustanoveniami § 195, § 196 a § 197 a ďalších ustanovení Zákonníka práce.

 

ČASŤ VIII. ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A JEJ FORMY

§ 33

 1. Zamestnávateľ sa snaží zabezpečovať spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov,
 2. Zamestnanci majú právo na informácie o činnosti zamestnávateľa o zásadných otázkach súvisiacich s ekonomickou a rozvojom mesta.
 3. Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu na vytváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok.

§ 34 Odborová organizácia

 1. Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky podľa ustanovení § 231.
 2. Primátor mesta v spolupráci s prednostom mestského úradu prerokúva s príslušným odborovým orgánom všetky zásadné otázky starostlivosti o zamestnancov a ďalšie opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov.
 3. Primátor mesta a príslušný odborový orgán môže uzavrieť kolektívnu zmluvu, v ktorej budú zapracované pracovnoprávne nároky zamestnanca mesta.

 

ČASŤ IX. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

 1. Všetci zamestnanci mesta musia byť s týmto pracovným poriadkom ako aj s jeho zmenami a doplnkami oboznámení.
 2. Pracovný poriadok sa nachádza a je k dispozícii na všetkých oddeleniach mestského úradu, u prednostu mestského úradu, ako aj u primátora mesta.
 3. Pracovné pomery, ktoré boli založené voľbou alebo vymenovaním pred nadobudnutím účinnosti tohoto zákona sa považujú za pracovné pomery vzniknuté pracovnou zmluvou.

Vydaním tohto pracovného poriadku sa ruší pracovný poriadok zo dňa 1. apríla 2002.

Tento pracovný poriadok schválilo Mestského zastupiteľstvo vo Vrábľoch dňa 18. 2. 2004 uznesením č. 7/2004.

 

Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble, v. r.
Imrich Mikla, predseda ZV OZ SLOVES pri MsÚ Vráble, v. r.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka