Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Kompetencie

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskor. predpisov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s
  1. funkciou primátora,
  2. funkciou zamestnanca mesta, v ktorom má byť volený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom
  3. ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.


 3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov a na základe pravidiel upravených zákonom o obecnom zriadení.


 4. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  7. uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a schvaľovať štatút, ich zmeny a doplnky a zrušenie,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 zák. o obecnom zriadení,
  9. určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
  10. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, /ak tak určí osobitný predpis/, ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok/,
  11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  12. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
  13. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
  14. vykonávať oprávnenia spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, a to vo veciach, ktoré neprenieslo na primátora mesta,
  15. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich činnosti /komisie, mestské výbory a pod./.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka