Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Kompetencie primátora

Kompetencie primátora

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje Zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 2. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
  1. štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,
  2. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta,
  3. zamestnanca mesta, v ktorom má byť volený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo
  6. podľa osobitného zákona.
 3. Primátor:
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
 4. Primátor, okrem oprávnení určených zákonom, ďalej:
  1. zriaďuje svoje poradné orgány,
  2. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície a na voľbu zástupcu primátora plne uvoľného pre výkon funkcie s určením okruhu úloh, za plnenie ktorých bude zodpovedať, alebo len pre prípad dlhodobej neprítomností alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorom,
  3. informuje mestské zastupiteľstvo o vymenovaní hlavného architekta mesta, ak je táto funkcia vytvorená,
  4. určuje plat zástupcovi primátora a určuje platové pomery štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  5. v odôvodnených prípadoch, do rozhodnutia mestského zastupiteľstva, pozastavuje výkon funkcie štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  6. udeľuje cenu primátora a plaketu s erbom mesta,
  7. vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára za mesto na valnom zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, vo veciach, ktoré na neho prenieslo mestské zastupiteľstvo
 5. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta (Obč.zákonník)a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta (Zákonník práce), v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom (Zákon č.71/1967 Zb.) Ďalšie práva a povinnosti primátora upravuje zákon o obecnom zriadení.

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka