Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Predaj nehnuteľnostiVytlačiť
 

Mesto Vráble vyhlasuje v súlade s § 281 až §288 Obchodného zákonníka  obchodnú verejnú súťaž na

predaj objektu súp. č. 1310 s pozemkom parc.č. 391/1 o výmere 193 m2, druh pozemku zast. plocha a nádvoria v k.ú. Vráble za minimálnu cenu 290.000 €. Objekt sa nachádza v centre mesta na Čerešňovom námestí. Je to objekt bývalého kovoplastu, ktorý je stavebne spojený so starou pekárňou a na prízemí sú prevádzky obuv, predajňa textilu a vzadu predajňa kvetov.

Súťažné podmienky:

1. Predkladanie súťažných návrhov sa uskutoční dňa 30.1.2013 o 15.00 hod. v malej zasadačke MsÚ vo Vrábľoch, Hlavná ul. 1221 – II. posch. osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby,  a to na tlačive, ktoré súťažiaci obdržia a po vyplnení odovzdajú hodnotiacej komisii.
2. Predmetom predaja je objekt súp. č.  1310 a pozemok parc. č. 391/1 o výmere 193 m2 v k.ú. Vráble.
3. Kúpna cena v súťažnom návrhu musí byť min. 290.000 €.
4. Po predložení súťažných návrhov a prečítaní návrhov kúpnych cien budú mať možnosť súťažiaci po vyzvaní hodnotiacou komisiou svoje cenové ponuky v súťažnom návrhu zvýšiť opakovane, pričom výška navýšenia musí byť min.  1000 € oproti poslednej najvyššej cenovej ponuke v predložených  súťažných h návrhoch.
Súťaž bude vyhodnotená formou uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch na jeho najbližšom zasadnutí po uskutočnení tejto súťaže. Kritérium pre vyhodnotenie súťaže bude výška cenovej ponuky v súťažnom návrhu. Uznesením MsZ bude určený víťaz súťaže , alebo budú odmietnuté všetky predložené súťažné návrhy, pričom právo odmietnuť všetky súťažné návrhy si Mesto Vráble týmto vyhradzuje.
5. Súťažný návrh, ktorého cenová ponuka bude nižšia ako 290.000 € bude zo súťaže vylúčený a nebude vyhodnotený.
6. Súťažiaci budú o výbere víťazného návrhu informovaní do 10 dní po vyhodnotení súťaže formou uznesenia MsZ.
7. Víťaz súťaže je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto súťaže najneskôr do 10 dní od vyzvania vyhlasovateľom súťaže. Po ubehnutí uvedenej lehoty nie je vyhlasovateľ viazaný výsledkom súťaže a nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže. Lehota splatnosti kúpnej ceny je do 15 dní po podpise kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania lehoty splatnosti kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční až po úhrade kúpne j ceny.
8. Kupujúci sa zaväzuje, že :
- nehnuteľnosť, ktorá je predmetnom súťaže bude následne užívať len na účely v súlade s územným plánom mesta (t.j. obchod, služby , administratíva a pod.)
- najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže uskutoční na vlastné náklady rekonštrukciu vonkajších omietok , soklov, obkladov, okenných a dverových výplní spôsobom vopred odkonzultovaným s Mestom Vráble vo výške min. 30.000 eur
-  V prípade, že kupujúci tieto záväzky nedodrží, Mesto Vráble mu môže uložiť zmluvnú pokutu vo výške 100.000 eur  za nedodržanie účelu využitia nehnuteľnosti a vo výške 5.000 eur za každý mesiac omeškania vykonania rekonštrukcie a zároveň si vyhradzuje z týchto  dôvodov právo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
9. Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu predaja, súťažných  podmienok ako aj dohodnutie termínu  obhliadky je možné získať prostredníctvom p. Vojteka  - ved. oddelenia podnikateľských činností a správy majetku Mesta Vráble na MsÚ Vráble osobne na č. dv. 221 alebo telefonicky na tel. č. 037/7777030, 0915/570946, e-mail.: imrich.vojtek@vrable.sk


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka