Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Archív tlačových správ vydaných mestom

Tlačová správa mesta Vráble

Občania pomáhali s nahlasovaním výtlkov v meste (zverejnené 12. 4. 2019)Vytlačiť
 

Prostredníctvom internetovej stránky mesta môžu občania každoročne nahlasovať výtlky, ktoré vznikli na cestách v meste Vráble počas zimných mesiacov. Túto možnosť mohli aj v tomto roku využiť v mesiacoch február – marec, a to uvedením konkrétnej lokality, resp. špecifikácie miesta (charakteristika okolia a pod.).

ilustračný

Cieľom tejto možnosti je pomôcť pri identifikácii výtlkov pre potrebu opravy. Mesto má síce výtlky zmapované, aj touto cestou sa však chce ubezpečiť, že vie o všetkých, ktoré je potrebné opraviť.

V tomto roku bolo zaevidovaných 33 podnetov. Len minimálny počet z nich nesúvisel s predmetnou témou. Medzi podnetmi sa však nachádzali aj výtlky na cestách, ktoré nespravuje mesto Vráble.

V tomto týždni bola na Mestskom úrade vyhodnotená súťaž na zhotoviteľa opráv výtlkov na cestách v meste Vráble. Samotná realizácia sa uskutoční na prelome mesiacov apríl – máj.

Mesto Vráble sa chce poďakovať všetkým občanom, ktorí využili túto možnosť a zapojili sa do nej konštruktívnym spôsobom.

Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou


 
 

Prehľad 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva (zverejnené 23. 8. 2019)Vytlačiť
 

ilustračný

Prinášame najdôležitejšie body z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, ktoré sa konalo 21. augusta 2019 vo veľkej zasadačke MsÚ Vráble. Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov.

V úvode zasadnutia poslanci schválili zmenu programu, keď bol z rokovania na návrh primátora stiahnutý bod č. 2 „Vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Vráble č. 4 – navrhovateľ Godinov majer OZ“, ktorý sa nahradil novým bodom „Návrh na schválenie zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.“

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Vráble
č. 7/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble. V príslušnom VZN sa mení výška príspevku za stravovanie v školských jedálňach, spresnil sa spôsob a termíny platieb za stravu a pre deti nad 5 rokov sa zaviedol jednorazový finančný príspevok vo výške 20 Eur.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenia dvoch vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. Prvé sa týka preložky nízkonapäťových zemných káblových vedení na Moravskej ulici a druhé sa týka majetkovo-právneho usporiadania v súvislosti s prekládkou vysokonapäťového zemného kábla v priemyselnom parku.

Poslanci sa venovali aj žiadostiam občanov, ktorí mali záujem o kúpu mestského majetku. Opätovne neschválili predaj pozemkov – „záhradiek“ na Námestí kpt. Nálepku, pretože si mesto chce ponechať túto lokalitu v prípade záujmu investora o výstavbu domu sociálnych služieb, resp. inej strategickej investície. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov v lokalite „Dyčianske vinohrady a v lokalite k. ú. Dyčka na par. č. 318/17 formou obchodných verejných súťaží.

V oblasti športu a telovýchovy poslanci schválili ďalšie transfery v celkovej výške 6.400 Eur pre tri subjekty.

Novelou rozpočtu č. 4 pre rok 2019 sa navýšil rozpočet mesta Vráble
na výšku 10.216.501 Eur, pričom bola zachovaná rovnosť príjmov a výdavkov. Poslanci v tejto novele rozhodli, že z rezervného fondu sa bude financovať budovanie prírodovedeckej učebne v ZŠ s MŠ V. Záborského vo výške 26.000 Eur a oprava dažďovej kanalizácie
na Sídl. Lúky v sume 4.800 Eur. Zároveň sa zrušilo uznesenie týkajúce sa projektu kúpy zamietacie vozidla, ktorá mala byť kofinancovaná z rezervného fondu vo výške 8.000 Eur.

Mestské zastupiteľstvo zvolalo verejné zhromaždenia obyvateľov mesta Vráble, na ktorých bude prerokovaný návrh rozpočtu mesta Vráble pre rok 2020, nasledovne:

 • časť Horný Ohaj 5. 11. 2019, utorok,1800 hod. - kultúrny dom,
 • časť Dyčka         6. 11. 2019, streda,1700 hod. - kultúrny dom,
 • časť Vráble         7. 11. 2019, štvrtok,1700 hod. - veľká zasadačka MsÚ.

Poslanci mestské zastupiteľstva vzali na vedomie:

 • správu náčelníka Mestskej polície vo Vrábľoch za obdobie od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018,
 • správu hlavného kontrolóra o finančnej kontrole Školskej jedálne na Sídl. Lúky,
 • správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2019,
 • správu hlavného kontrolóra o plnení úloh z podnetov a interpelácií poslancov
  zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva,
 • správu hlavného kontrolóra o plnení úloh z uznesení zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

V bode Podnety a interpelácie vystúpila v mene občanov zo Sídl. Lúky, z ktorých niektorí boli prítomní aj na zasadnutí, Lýdia Gažová. V rámci svojho vystúpenia poukázala na dym a zápach pochádzajúci z biomasovej kotolne na Sídl. Lúky, ktorý znepríjemňuje život občanom žijúcich v danej lokalite. Podotkla, že tento problém už občania s mestom intenzívne riešili pred štyrmi rokmi, problém sa však objavil znova.

V bode Rôzne prítomní poslanci schválili vzdanie sa prislúchajúcej odmeny poslancom za účasť na 8. (neplánovom) zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 12. augusta 2019. Primátor mesta zároveň vyzval poslancov, aby mu zasielali návrhy na ocenenia občanov pri príležitosti Slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2019.

Spracoval: Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou MsÚ Vráble


 
 

Počas horúcich letných dní vás už aj vo Vrábľoch osvieži vodná hmla (zverejnené 23. 7. 2019)Vytlačiť
 

priloha_ts_vodna_hmla.jpg

Na základe viacerých podnetov sa mesto Vráble rozhodlo inštalovať v júli na Čerešňovom námestí zariadenie na vodnú hmlu. Tento osviežujúci prvok je umiestnený pri budove mestskej knižnice.

Nerezová konštrukcia, ktorá tvorí bránu, pozostáva z dvoch častí a obsahuje spolu 14 vodných trysiek. V prevádzke je od 9. do 20. hodiny v letných dňoch. Prvotné náklady sú predpokladané vo výške 3.500 Eur.

Na základe skúseností z iných miest je „vodná hmla“ umiestnená pod kamerovým systémom, aby nedochádzalo k jej poškodeniu vandalmi. Vedenie mesta zároveň dúfa, že u nás občania nebudú takýmto spôsobom umelo zvyšovať prevádzkové náklady, ktoré sú na minimálnej úrovni.

Cieľom inštalácie vodnej hmly na Čerešňovom námestí je ochladzovanie vzduchu počas horúcich letných dní. Ľudia sa môžu osviežiť aj priamo pod bránou. Veríme, že občania vodnú hmlu uvítajú a stane sa obľúbeným mestským prvkom, ktorý nám všetkým spríjemní čas strávený na Čerešňovom námestí.

Spracoval: Mgr. Viktor Németh, referent pre styk s verejnosťou


 
 

Vráble sa pridávajú k mestám, ktoré zakladajú biodiverzitné lúky (zverejnené dňa 9. 7. 2019)Vytlačiť
 

luka.jpgV uplynulých týždňoch viaceré mestá na Slovensku avizovali zakladanie biodiverzitných lúk. Cieľom tohto projektu je podpora a zachovanie druhovej rozmanitosti rastlín a živočíšnych druhov. Najväčšia zmena v starostlivosti o mestskú zeleň spočíva v zachovaní prirodzeného stavu zelene, ochrane rastlín a ochrane životného prostredia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa dochádza k zníženiu frekvencie kosenia. Pilotný projekt sa rozhodlo vykonať aj mesto Vráble.

V spolupráci s realizačnou firmou TBR s. r. o., ktorá oslovila mesto s touto myšlienkou, bola vybraná prvá skúšobná lokalita, ktorá sa nachádza na Sídl. Žitava pri novej výsadbe stromov, ktoré boli vysadené na jar tohto roku. Uvedená plocha bude upravená a pripravená na výsev lúčnych kvetov. Realizácia by sa mala uskutočniť v priebehu 28. – 29. týždňa 2019. Táto lokalita nebude intenzívne kosená, kosba sa vykoná maximálne jeden - dvakrát ročne. V závislosti od úspešnosti tohto projektu sa bude uvažovať o rozširovaní lokalít určených na zakladanie biodiverzitných lúk.

Veríme, že týmto krokom sa podarí prispieť k živočíšnej biodiverzite v našom meste a že občania mesta ocenia i estetickú stránku tohto nápadu.

Spracovali:
Mgr. Klaudia Šemeláková, referentka OŽPaV
Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou


 
 

Darcovia krvi opätovne využili možnosť darovať krv už na 41. Primátorskej kvapky krvi (zverejnené 27. 6. 2019)Vytlačiť
 

ilustračný

Mesto Vráble v spolupráci s Transfúznou službou Nitra a Slovenským červeným krížom zabezpečilo vo štvrtok, 27. júna 2019 už po 41-krát v našom meste Primátorskú kvapku krvi. Občania mesta tak mali možnosť pred začiatkom letných prázdnin pomôcť darovaním najvzácnejšej ľudskej tekutiny. Práve v tomto období je totiž vyšší dopyt po darovanej krvi.

Do priestorov sobášnej siene prišlo počas štvrtkového dopoludnia darovať krv 92 darcov, pričom traja darcovia nesplnili podmienky. Mesto Vráble pomáha Transfúznej služby Nitra formou pravidelnej organizácie tohto podujatia s nachádzaním nových darcov a zároveň približuje možnosť darcovstva krvi pravidelným darcom, ktorí si uvedomujú dôležitosť tohto skutku. Táto spolupráca prebieha nepretržite už od roku 2006 a koná sa v našom meste trikrát ročne.

Poďakovanie patrí občanom, ktorí prišli darovať krv, ako aj pracovníkom Transfúznej služby, dobrovoľníkom z Červeného kríža, zamestnancom mestského úradu a všetkým, ktorí sa pričinili o plynulý priebeh a ako vždy sa postarali aj o príjemnú atmosféru, ktorá pravidelne panuje na tejto akcii.

Vypracovali:
Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou MsÚ Vráble
Mgr. Jana Macáková, referentka OSVŠKaŠ MsÚ Vráble


 
 

Prehľad 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva (zverejnené 14. 6. 2019)Vytlačiť
 

ilustračný

Prinášame najdôležitejšie body zo 7. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, ktoré sa konalo 12. júna 2019 vo veľkej zasadačke MsÚ Vráble. Na zasadnutí bolo prítomných 12 poslancov.

V zmysle časového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva sa malo plánované zasadnutie konať 19. júna 2019. Vzhľadom na to, že skutočnosť o potrebe zvolania neplánovaného zasadnutia bola známa v dostatočnom časovom predstihu, primátor mesta rozhodol zvolať neplánované zasadnutie na 12. júna, ale s plným programom plánovaného riadneho zasadnutia.

Dôvodom na túto zmenu bol predkladaný bod „Návrh na schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu s názvom Osvetlenie priechodov pre chodcov vo Vrábľoch“. Nakoľko termín uzavretia výzvy, ktorý sa viaže na spomínaný bod je 16. jún 2019 a prijatie predmetného uznesenia je nevyhnutnou súčasťou procesu zapojenia sa do výzvy, bolo potrebné zvolať neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva do tohto termínu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % na projekt Osvetlenie priechodov pre chodcov vo Vrábľoch a na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, pričom vyhlasovateľom oboch výziev je Ministerstvo vnútra SR.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Vráble za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj s nakladaním majetku mesta, konkrétne:

 • schválilo kúpu pozemkov od neznámych vlastníkov, s ktorými pozemkami nakladá Slovenský pozemkový fond s cieľom umiestnenia investičného diela Jednosmerná cesta v priemyselnom parku Vráble,
 • schválilo kúpu pozemkov od známych vlastníkov s cieľom umiestnenia investičného diela Parkovisko Žitava 1 – 9, pričom v tomto prípade išlo len o korekciu už v minulosti schváleného uznesenia,
 • schválilo predaj pozemkov v lokalite „za starou čističkou“ podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže konanej 5. 6. 2019,
 • schválilo predaj nehnuteľností na Kostolnej ul. podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže konanej 22. 5. 2019,
 • schválilo predaj pozemku na Družstevnej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 • schválilo zámenu pozemkov so spoločnosťou ViOn – Invest, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 • schválilo zámer vybudovania parkoviska pre spoločnosť Proxenta Invest s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom po realizácií a dodaní geometrického plánu bude nasledovať schválenie dlhodobého prenájmu mestským zastupiteľstvom za obvyklých podmienok,
 • schválilo zámer predaja akcií Prvá komunálna finančná, a . s., s tým, že konkrétne podmienky predaja budú podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva,
 • neschválilo predaj pozemku v mestskej časti Dyčka formou obchodnej verejnej súťaže.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Novelu č. 3 rozpočtu mesta Vráble pre rok 2019. Z rezervného fondu poslanci schválili použitie prostriedkov:

 • na obstaranie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie ulíc Žitavská a Kostolná (2.000 €),
 • na realizáciu výstavby verejného osvetlenia ulíc Žitavská a Kostolná (37.000 €),
 • na financovanie stavebného dozoru pri výstavbe cyklotrasy (9.000 €),
 • na kofinancovanie nákladov na vybudovanie osvetlenia 4 priechodov pre chodcov (1.300 €).

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo poradovníky žiadateľov o nájomné byty, Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Vráble, zmenu časového plánu rokovaní mestského zastupiteľstva; zvolilo novú členku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníckej Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch.

Na zasadnutí odznela aj informácia Komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva o kontrole oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov volených predstaviteľov mesta Vráble. Mestské zastupiteľstvo vzalo túto informáciu na vedomie.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o kontrole oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov volených predstaviteľov mesta Vráble.

Mestské zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra mesta na vykonanie kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 a zároveň vzalo na vedomie správy hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2018, o kontrole plnenia uznesení a o kontrole plnenia podnetov a úloh zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Vypracoval: Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou

Vo Vrábľoch dňa 14. 6. 2019


 
 

Primátori desiatich miest rokovali vo Vrábľoch (zverejnené 6. 6. 2019)Vytlačiť
 

20190604_094648.jpgV meste Vráble sa uskutočnilo 4. júna 2019 rokovanie primátorov okolitých miest. Stretnutie desiatich primátorov sa nieslo v konštruktívnom duchu a reflektovalo aktuálne témy, ktoré trápia komunálnych politikov v každom jednom meste. Okrem hľadania riešení aktuálnych problémov pomenovali aj nové výzvy, ktoré život v samospráve prináša.

Na Slovensku pôsobia dve záujmové združenia miest a obcí, jedným je Združenia miest a obcí Slovenska, druhým Únia miest Slovenska. Mesto Vráble je členom oboch záujmových týchto združení. Členovia Združenia miest a obcí na svojom sneme, ktorý prebehol v mesiaci máj, zvolili nového predsedu ZMOS, Branislava Trégera, primátora Liptovského Hrádku. Úniu miest Slovenska čaká rovnako voľba nového prezidenta, ku ktorej dôjde na sneme 21. júna.

Pozvanie primátora mesta Vráble na pracovné stretnutie prijali jeho kolegovia z miest Želiezovce, Šahy, Levice, Tlmače, Zlaté Moravce, Topoľčany, Nová Baňa, Partizánske a Trenčín. Primátor mesta Trenčín informoval primátorov, že sa bude uchádzať o najvyššiu funkciu v Únii miest Slovenska a predstavil svoj plán na oživenie činnosti tohto združenia, od ktorého si sľubuje, že prinesie kvalitný servis pre členské mestá a zároveň, že bude vyrovnaným partnerom pri rokovaniach o novom programovom vyhlásení vlády, ktorá vzíde z najbližších parlamentných volieb.

Primátori miest rokovali na témy, ktoré sa týkali presadzovania záujmov miest, pokračovania reformy verejnej správy, postavenia a financovania samospráv v SR. Predmetom diskusie bolo dianie v oboch záujmových organizáciách a aktuálne problémy miest, ktoré priniesli zmeny niektorých zákonov.

Primátori sa zhodli, že je nevyhnuté prinášať vlastné riešenia a návrhy zákonov, ktorými by sa sledovali záujmy miest, aby nedochádzalo k nekoncepčným zmenám legislatívy, ktoré na jednej strane pridávajú povinnosti pre mestá, na druhej strane neriešia ich financovanie. Počas spoločného obeda sa primátori poďakovali za zorganizovanie stretnutia a vyjadrili presvedčenie, že len aktívnou spoluprácou sa im podarí zlepšovať pôsobenie samospráv.

Vypracoval: Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou MsÚ Vráble


 
 

Mesto Vráble odovzdalo sociálne byty prvým nájomníkom (zverejnené 22. 5. 2019)Vytlačiť
 

IMG-20190522-WA0024.jpg

Jednou z primárnych úloh mesta pri výkone samosprávy je aj uspokojovanie základných životných potrieb občanov, medzi ktoré patrí aj ubytovanie. Doposiaľ mali občania možnosť podávať si na mesto žiadosť len o pridelenie nájomných bytov, postavených prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania SR. Bolo pri tom nevyhnutné dodržať striktné podmienky stanovené zákonom, takže prostredníctvom nájomných bytov nebolo možné riešiť problémy občanov, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Tento problém sa mestu podarilo vyriešiť vďaka vytvoreniu sociálnych bytov.

Mesto Vráble odkúpilo v roku 2016 budovu bývalého daňového úradu od Finančného riaditeľstva SR za kúpnu cenu 13.600 Eur. Táto suma predstavovala len 10 % primeranej ceny nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku.

V kúpnej zmluve sa mesto zaviazalo, že budova bude využívaná na poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to najmenej po dobu piatich rokov. Mesto sa rozhodlo pre prenájom sociálnych bytov.

Po komplexnej rekonštrukcii bolo v objekte vytvorených päť bytov, konkrétne dva jednoizbové byty (s rozlohou 20,39 m2 a 34,6 m2), dva dvojizbové byty (46,02 m2 a 50,2 m2) a jeden trojizbový byt (60,68 m2).

02_priloha_socialne_byty_studia_interieru.jpg

Na februárovom zasadnutí schválili poslanci mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2019 o podmienkach prideľovania sociálnych nájomných bytov. Na základe tohto VZN komisia sociálna, bytová a zdravotnícka posúdila žiadosti o sociálne byty a odporučila uzavrieť s vybranými nájomníkmi zmluvy. Zohľadnila nepriaznivú, prípadne krízovú situáciu žiadateľov a to, či má záujemca vysporiadané finančné záväzky voči mestu Vráble. S vybranými uchádzačmi boli uzatvorené zmluvy, na základe ktorých sa do objektu pribežne od začiatku mesiaca máj sťahujú rodiny, ktorým príležitosť bývania v sociálnom byte umožní vyriešiť svoju krízovú situáciu.

Mesto Vráble bude aj naďalej aktívne spolupracovať s týmito rodinami a jednotlivcami na komplexnom riešení ich sociálnej situácie.

Vypracovali:
Mgr. Ľubica Černáková, vedúca OSVŠKaŠ MsÚ Vráble
Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou


 
 

Spoločnosť ENVI – PAK ocenila mesto Vráble za dosiahnuté výsledky v oblasti triedenia odpadu (zverejnené 14. 5. 2019)Vytlačiť
 

Podľa informácií od spoločnosti ENVI – PAK dosiahlo mesto Vráble v spolupráci s touto spoločnosťou v roku 2018 množstvo triedeného komunálneho odpadu celkom v objeme 899 832 kg.

Spoločnosť ENVI – PAK je prvou oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov v SR podľa zákona o odpadoch. Jej prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť. Spoločnosť financuje triedený zber odpadov aj pre mesto Vráble. V roku 2018 uhradila náklady za prevádzkovanie triedeného zberu v našom meste v celkovej výške 54.389 € bez DPH.

Aj naše mesto, vďaka tomu, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v minulom roku k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka občanom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Osveta a vzdelávanie obyvateľov je najlepšou cestou, ako nás motivovať k tomu, aby sme odpad triedili správne a aby sa množstvá vyseparovaného odpadu zvyšovali.

Mesto Vráble v spolupráci s touto spoločnosťou zabezpečilo v roku 2018 viaceré vzdelávacie a osvetové aktivity na podporu triedenia odpadu určené pre svojich občanov:

 • Prezentácia o triedení odpadu určená pre ZŠ a MŠ
 • ZŠ a MŠ - prednášky pre učiteľov (USB s materiálmi)
 • ZŠ a MŠ pomôcky - triedenie odpadu
 • Nálepky na kontajnery
 • Informácia o správnom nakladaní s odpadom a základné pravidlá súvisiace s predchádzaním vzniku odpadu, nakladaním so zálohovanými obalmi, systéme financovania triedeného zberu výrobcami - určená na webovej stránky obce alebo miestneho periodika
 • Vzdelávacie články a vizuály určené na webstránky obce alebo miestneho periodika o triedení odpadu, ktoré sa týkali významu a správneho triedenia odpadu, jeho recyklácie a informácií o čase rozkladu odpadu v prírode
 • Leták A4 o správnom triedení odpadu v elektronickej podobe určený na webstránky obce alebo do miestneho periodika
 • Plagát A2 o správnom triedení odpadu

certifikat.jpg

Vypracovali:
Mgr. Richard Galambiovský, referent dopravy a cestného hospodárstva
Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou


 
 

Nové merače rýchlosti vo Vrábľoch (zverejnené 29. 4. 2019)Vytlačiť
 

ilustračnýObčania mesta na verejných zhromaždeniach predniesli v minulom roku požiadavku na osadenie meračov rýchlosti pri vjazde do mesta. Aj na základe týchto podnetov sa mesto Vráble zapojilo do grantovej výzvy Nadácie Allianz s projektom „Bezpečnejšie cesty vo Vrábľoch“.

Náš projekt bol úspešný a preto boli dňa 29. 4. 2019 osadené dva nové merače rýchlosti. Konkrétne na ceste I/51 pri vjazde do mesta v smere od Nitry a na ceste III/1650 pri vjazde do mestskej časti Dyčka v smere od Vrábľov.

nový merač 1

Cena za dodávku a montáž meračov rýchlosti s napojením na verejné osvetlenie, resp. na solárny set na Dyčke predstavovala 3.980 €, z čoho prostriedky vo výške 2.000 € sa podarilo získať prostredníctvom grantu Nadácia Allianz v rámci spomínaného projektu. Zvyšné prostriedky boli hradené z rozpočtu mesta Vráble.

nový merač 2

Veríme, že toto opatrenie splní cieľ, s ktorým mesto Vráble o finančnú podporu žiadalo, t. j. zlepšenie dopravnej situácie, zvýšenie bezpečnosti na cestách a v neposlednom rade ochrana zdravia a majetku ľudí.

Tento projekt bol realizovaný s podporou Nadácie Allianz.

nadacia allianz.jpg

Vypracovali: Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou
                    Mgr. Richard Galambiovský, referent pre dopravu a cestné hospodárstvo


 
 

Prehľad 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva (zverejnené 23. 4. 2019)Vytlačiť
 

ilustračnýPrinášame najdôležitejšie body zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, ktoré sa konalo 17. apríla 2019 vo veľkej zasadačke MsÚ Vráble. Na zasadnutí boli prítomní všetci 13 poslanci.

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Vráble č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vráble. Nové VZN prináša povinnosť pre obyvateľov a podnikateľské subjekty označiť si zberné nádoby nálepkami, o distribúcii ktorých bude mesto občanov bližšie informovať. Okrem toho sa vymedzuje zberná nádoba hnedej farby pre biologický komunálny odpad, pričom bola doplnená špecifikácia, čo patrí a nepatrí do uvedenej nádoby.

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Vráble č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble. Nové VZN zavádza možnosť poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, pričom je vymedzené, ktoré deti majú na dotáciu nárok.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet mesta Vráble za rok 2018, na základe ktorého schválilo celoročné hospodárenia mesta bez výhrad, prevod prostriedkov do rezervného fondu vo výške 393.676,02 € a vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Novelu č. 2 rozpočtu mesta Vráble na rok 2019, pridelenie ďalších dotácií pre záujmovo-spoločenské organizácie, účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia VEPOS, spol. s r. o.

Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov na Hliníkovej ul. a Levickej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj pozemkov na Kostolnej ulici formou verejnej obchodnej súťaže, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s., korekcie v uzneseniach súvisiacich kúpou pozemkov pre účely výstavby parkoviska na Sídl. Žitava 1 – 9.

Mestské zastupiteľstvo schválilo odpustenie pohľadávky mesta Vráble vo vzťahu k spoločnosti ProSocio, s. r. o. na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20.000 €. Toto odpustenie je podmienené uzavretím zmluvy o spätnom prevode nehnuteľnosti do 15. 5. 2019. Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky zmluvy o spätnom prevode nehnuteľnosti. Spoločnosti ProSocio s. r. o. schválilo mesto podmienky predaja pozemku v areáli Mestskej polikliniky v roku 2015 za účelom výstavby Domu sociálnych služieb.

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s formálnou zmenou adresy Základnej umeleckej školy Imricha Godina, z dôvodu uvedenia adresy do súladu so skutočnosťou; vzalo na vedomie všetky predložené správy hlavného kontrolóra mesta Vráble.

V poslednom hlasovaní zasadnutia sa zastupiteľstvo vrátilo k začiatkom zasadnutí mestského zastupiteľstva na 15:30 hod.

Touto cestou sa ospravedlňujeme za technické problémy pri sledovaní priameho prenosu, ktorý nebol v zaužívanej a požadovanej kvalite.

Vypracoval: Mgr. Viktor Németh, referent pre komunikáciu s verejnosťou


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka